با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور سیاهکل و رودسر

2 دانشجوی دکترا

3 مسئول آموزش دانشگاه پیام نور مرکز نوشهر

چکیده

امروزه صنعت گردشگری پایدار آنچنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور¬ها نقش دارد که اقتصاد¬دانان آن را بعنوان موتور توسعه نواحی ساحلی تلقی می نمایند. توسعه این صنعت در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت زیرساختها و بهبود ظرفیت¬های لازم نیاز دارد. گسترش جریان¬های گردشگری در این منطقه، با برنامه¬ریزی نامناسب و ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری اثرات نامطلوبی بر زیست محیط و سازمان اجتماعی در پی داشته است. بر این اساس تحقیق حاضر در پی شناخت نقش عوامل مدیریتی در توسعۀ گردشگری شهر نوشهر و ارائۀ راهکارهای مناسب جهت توسعۀ پایدار گردشگری است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع آن پیمایشی است. جامعه آماری، ساکنان شهر نوشهر با 42175 نفر بوده که طبق جدول مورگان از این تعداد 350 نفر انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از روش¬ آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم¬افزار Spss استفاده شده است. نتایج یافته ها بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین ویژگی¬های مدیران شهری، تغییرات رشد تسهیلات گردشگری و توسعه پایدار گردشگری و نیز عدم وجود رابطه معنی دار بین تغییر کاربری اراضی ساحلی با توسعه پایدار گردشگری است. در ضمن این یافته¬ها بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای برنامه¬ریزی¬های ساحلی، هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری، ایجاد فرصت¬های شغلی و توسعه خدمات خرده فروشی و توسعه زیرساختهای لازم، احداث کمپینگ¬ها، سازماندهی خانه¬های اجاره¬ای، اطلاع رسانی و انجام بازرسی¬های فصلی و نظارت مستمر با توسعه پایدار گردشگری شهری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role of urban management in permanent development of coastal cities tourism in 1989 – 2009 (The case of study: Novshahr city)

نویسنده [English]

  • seid ali hoseini 1

چکیده [English]

11Today, the industries of firm tourism have an important role in economical and social development of countries that economists know it as invisible exports. Increasing of tourists in this region, with inappropriate planning and weakness of substructures and managing of tourism have negative effects on ecological, economical and social point of view. Therefore, current study about knows of management role in improving of tourism in noshahr and presenting true solutions for firm improvement of tourism in this city. Measuring and descriptive analytic methods have used in this study, statistical community shows the residents of noshahr are 42175 that according to the Morgan table, 350 people have chosen among them. In current research statistical method spearman correlation coefficient and software Spss used, to test and analyze the data. Conclusions of the study show that the usefulness of changes of facilities growth in tourism and improvement of permanent tourism has positive relationship with each other, among the characteristics urban managers. Also, there are not positive relationships between the coastal lands with permanent improvement of it. According to achieved conclusions, coastal programming coordination of related organizations with tourism, Creation of job chances, improvement of retail services and developing the necessary substructures, constructing the camping, organize the rental houses, notifying and doing seasonal check up and control can be so useful in urban permanent development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • coastal improvement
  • Coastal permanent tourism
  • noshahr coastal city