دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1392 
ارزیابی توسعه پایدار کلان‌شهر تبریز

صفحه 45-66

نفیسه مرصوصی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ یوسف محمدزاده


مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران

صفحه 81-100

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ فرضعلی سالاری سردری