با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- معاون پژوهشی

2 دانشجو

3 دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه¬ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه می¬باشد؛ بنابراین آنچه که در حال حاضر ضرورت انکارناپذیری برای مدیریت¬شهری است، لزوم تغییر در جهت استفاده از رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان می¬باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت¬شهری از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی به مطالعه شهر مهاباد پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت کاربردی بوده و روش تحقیق آن نیز توصیفی- تحلیلی می¬باشد. بر این اساس، پس از بررسی مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعة میدانی استفاده شد. نتایج این تحقیق نیز که پس از آنالیز 384پرسشنامة توزیعی میان شهروندانی که به نحوی با شهرداری و عملکرد آنها در ارتباط بودند، نشان¬دهنده تمایل بسیار بالای شهروندان به مشارکت در مدیریت¬شهری است؛ هرچند بررسی¬ها نشان می¬دهد سابقه مشارکت مردم در زمینه مدیریت¬شهری چندان چشمگیر نبوده و بیشتر در زمینه مشارکت¬های فیزیکی بوده است، اما با این وجود، نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپرمن گویای وجود رابطه مستقیم و معناداری آماری بین میزان مشارکت شهروندان در مدیریت¬شهری و میزان رضایت¬مندی آنان می¬باشد. همچنین این تحقیق نتیجه¬گیری می¬کند که عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در چهار بعد فردی، اقتصادی، اجتماعی و مدیرتی قابل تقسیم¬بندی است که در این میان تاثیرگذارترین شاخص در بعد فردی سلامت جسمی و روحی شهروندان، در بعد اجتماعی تعلق مکانی، در بعد اقتصادی سودآور بودن فعالیت مشارکتی و در نهایت در بعد مدیریتی اعتماد نهادی(اعتماد دوسویه بین مردم و مدیریت¬شهری) می¬باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the performance of urban management of the city of Mahabad in terms of Participation and citizen satisfaction

نویسنده [English]

  • Nader Zali 1

چکیده [English]

Today, one of the principles of urban planning is attention to informed and active participation of citizens in all aspects of development. Therefore, what is unquestionable need for urban management now, it is Necessary changes in the use of participatory approaches and satisfy citizens. this study is studied Mahabad city aimed to evaluate the performance of urban management from the perspective of citizen participation and satisfaction. It is an applied research and its method is descriptive- analytic. Reviewing concepts and principles of research, field study is used to collect data 384 questionnaires distributed among the citizens associated. The results indicate a very high willingness of citizens to participate in urban management. However, studies show no significant long history of public participation in urban management and more physical participation, However, the results of the Spearman correlation test indicates a statistically significant positive correlation between the amount already exist citizen participation in urban management and their satisfaction. This research also concludes that the factors affecting the level of citizen participation in urban management can be divided in four dimensions: personal, economic, social and management, in this respect, among the individual factors, physical and mental health of citizens is index influential, among the social factors is dependence on location, among the economic factors is economic profitability participation and finally among the management factors is institutional trust(mutual trust between people and urban management).

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • citizen participation
  • Satisfaction
  • Mahabad city