با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده

امروزه مدیریت عامل اصلی و تعیین کننده موفقیت هر سازمان و تشکیلاتی شناخته می شود و هدف آن سیاست گذاری و اجرای برنامه ها است. شهرها نیز به عنوان یک سیستم و نظام اجتماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مدیریت سازمان یافته‌ای (مدیریت شهری) برای تعیین و دستیابی به اهداف و هماهنگی فعالیت ها و... در ابعاد و عرصه های مختلف توسعه پایدار شهری هستند. در این مقاله ضمن شناخت و بررسی چگونگی، سیر تحولات سطوح مدیریتی شهری ایران در ادوار مختلف، و بیان وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های توصیفی (مطالعات کتابخانه ای)، تحلیل داده های ثانویه (اسنادی) و تکنیک تحلیل محتوا به بررسی و مقایسه تطبیقی میان رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری پرداخته شده است. در پایان پیشنهاد هایی برای کارآمد سازی مدیریت شهری در راستای توسعه و مدیریت شهری غیر متمرکز در ایران با توجه به چالش ها و چشم اندازهای مدیریت نوین شهری در شهرها (مدیریت الکترونیکی و هوشمند، دانش‌محور، درونزا و ...) مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison Approach of Traditional and New Urban Management in Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Kiani 1
  • Gharib Fazelniya 1
  • FarzAli Salari Sardari 2

چکیده [English]

The main factor determining the success of urban management today is recognized cities and aimed at policy and implementation plans. Cities are as a complex social system and the need for urban management to achieve the goals of sustainable urban development activities in different dimensions. In this paper, we examine how knowledge, evolution and expression levels of urban management in the different periods of the current situation, strengths and weaknesses (advantages and disadvantages) have been analyzed. Using descriptive and (library studies), analysis of secondary data (documents) and the techniques of content analysis and comparative study between traditional and new approaches to urban management of the Median era (780 BC) to the Republic Islamic of Iran Period (until 2012) will be discussed. The results show the influence of Iran in the planning and management of urban management center . In the current era of urban management at the macro level, local and regional, local and urban management levels with parallel changes in the decision making and planning. Therefore, the development of municipal functions and powers of the management with decentralization and urban development is essential. The strategic and operational recommendations for the efficient management of municipal (local government) and the development of decentralized urban management are provided. Given the strengths of the (municipal council's elections since 2008 / participation and involvement in the affairs of the people and politics of decentralization in the country) and the perspectives of modern urban management (electronic and intelligent management) has been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative comparison
  • urban management
  • Local Management
  • municipality
  • Iran