با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

توسعه روزافزون مناطق شهری و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت در آنها، باعث تولید انواع زباله‌های شهری شده است. امروزه چگونگی دفع و معدوم‌سازی این زباله‌ها، به یکی از دغدغه‌های محیط زیست شهری و توسعه پایدار تبدیل گردیده است. از طرف دیگر، مشکل یافتن یک محل دفن مناسب به علت وجود عوامل و پارامترهای متعدد دخیل در این امر، همواره از جمله مسایل پیچیده، پر‌هزینه و وقت‌گیر بوده است . این تحقیق با هدف تعیین مکان مناسب دفن پسماند شهری شهر محلات با استفاده از قابلیت های ابزار GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اجرا شده است.در این مطالعه، شاخص های مختلف از قبیل فاصله از آبراهه، فاصله ازگسل، درصد شیب، نوع کاربری زمین و فاصله از راه اصلی که در مکان‌یابی دفن زباله مفید می-باشند، در محدوده شهرستان محلات در نظر گرفته شد. سپس جهت مقایسه زوجی معیارها و پارامترهای مربوط از دانش 100 نفر از کارشناسان در حوزه های مختلف؛ اعم از سازمان های محیط زیست، فرمانداری، منابع طبیعی و شهرداری شهرستان محلات در قالب پرسشنامه استفاده گردید. بعد از محاسبه و اعمال وزن های نهایی برروی هریک از لایه‌ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل سازی به صورت فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام گرفت. در نهایت پهنه های مناسب دفن زباله شهر محلات بر اساس قابلیت استقرار مکان در قالب 5 طبقه از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب شناسایی و با مشاهدات میدانی تطبیق داده شد و جهت جنوب شرقی شهر محلات مناسب ترین پهنه جهت دفن پسماندهای شهری برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Site location of urban landfill (Case study: Mahallat city)

نویسنده [English]

  • Atena Asgari 1

چکیده [English]

Increasing development of urban and population growth in theirs have been made the production of species municipal wastes, nowadays state of propulsion of these wastes, has become a major concern in the urban environment sustainable development. On the other hand, the problem of finding a suitable landfill due to multiple risk factors involved in this always has been including issues complex, high cost and time. This study aimed to determine the appropriate landfill sites in urban areas using GIS tools and functionality Analytical Hierarchy Process (AHP) has been implemented.In this paper, various factors such as distance from river line distance from fault, slope percent, type of land use and distance from the main road that are useful to the landfill site selection, had been considered in confine of Mahallat city.Then, for paired comparisons of dependent criteria and parameters were used from the knowledge of 100 experts in various fields, including environmental, government, natural resource and county municipality organizations in the form of questionnaires. After account and performance of the final weights on each of layers in GIS, modeling was performed in the form of the Analytical Hierarchy Process (AHP). Finally appropriate arenas of urban landfill sites based on availability of site pitch in the form of 5 stories from very well to very poor identified and were checked with field observations and the southeastern of Mahallat city was evaluated by area suitable for burial of urban waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban landfill
  • GIS
  • Site location
  • AHP
  • Mahallat City