با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی‌ها در حوزه اقتصادی- اجتماعی نشان می‌دهد، فرسودگی بافت‌های شهری علاوه بر موضوع کالبدی یک فرآیند اقتصادی و اجتماعی نیز هست. وجود 64000 هکتار بافت فرسوده در کشور نوسازی و بهسازی این بافت‌ها، مدیریت شهری را به چالش کشانده است. امروزه برنامه‌ریزان شهری به دنبال شناسایی بافت‌های هستند، که در زمینه‌های اجتماعی و کالبدی در اولویت نوسازی و بهسازی قرار دارند. این مقاله سعی دارد به شناسایی و اولویت-بندی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و جمعیتی در حوزه‌های ‌12 گانه بافت فرسوده شهر جیرفت با 204 هکتار بافت مصوب بپردازد. شیوه تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش‌های کتابخانه‌ی، میدانی و پرسشنامه‌ایست، به منظور اولویت‌بندی شاخص‌های مندرج و تعین ضریبشان 20 پرسش‌نامه تدوین و در اختیار کارشناسان سازمان عمران و بهسازی کرمان قرار گرفت، سپس با مشورت و همکاری شهرداری جیرفت، 100پرسش‌نامه در جهت تکمیل شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در اختیار سرپرستان اصیل خانوارهای بافت توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار مدل ارزیابی چند معیاره AHP و نرم افزارGis استفاده شده است. نتایج این تحقیق در اولویت‌بندی شاخص‌ها از طریق نرم افزار Expert choice نشان می‌دهد، شاخص کالبدی با 0.502 امتیاز بعنوان شاخص اول در حوزه مداخله بافت شناخته شد و سپس شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی با ضریب امتیاز 0.252 و 0.143 و در نهایت 0.102 در رتبه های بعد قرار گرفتند، سپس با ضریب شاخص‌ها در رتبه‌های به دست آمده، حوزه‌های شماره‌ی 6،9،10 دارای بدترین شرایط بهسازی و نوسازی و حوزه‌های شماره 4 و 3، 1 دارای شرایط به نسبت بهتری در بافت فرسوده‌ی تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

evaluation of improvement and renovation Priorities of urban old textures in jiroft with emphasis on social- physical indicator

نویسنده [English]

  • ali khoshab 1

چکیده [English]

study on social _ economic field shows that in addition to of physical subject destruction of urban textur is an economic and social process. ther are 64000 hectar of his toric and old texture of country wich challeng with texture renovation improvement and urban managemen nowaday urban planners try to identify textures that have priority of renovation and improvment priorities in social and physical field. nowaday urban planners try to identify textures that have priority of renovation and improvment priorities in social and physical field. in the paper economic social and physical and demographic indicators in 12 zones of jiroft with 204 hectar old texture was identifed and prioritied our reserch method is descriptive Analytical and based on library based field based and questionnaire based methods. for prioritize of contained indicators and defining of their coefficients 20 questionaire codify and was provided for exports in kerman development and renovation organization then with municipality cooperation and consultation 100 questionaire distributed. for completion of economic and social indicators in the ture household for data analysis the AHP multi critera evalution and GIS softwares are used to analys the data. result of this reserch in priority indicators by Expert choice software show that physical indicator with 0.502 points is first indicator on texture interposition field and the social economic and demographic indicators with 0.252، 0.143 and 0.102 are next ranks finally no 6. 9. 10 zones have Worst development and renovation condition in and no 1.3.4 zone have better condition in old texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old texture development and renovation؛ social indicators - physical
  • Jiroft