با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه

عبدالرضا کاظمی‌نیا؛ علی اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30473/grup.2022.45630.2330

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مکانی فضای سبز و بهترین مسیر رسیدن به آن در منطقه 1 شهر کرمان می‌باشد‌. در همین راستا، با استفاده از ماتریس‌های ارزیابی کیفی چهارگانه مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی (روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره) به بررسی نحوه توزیع مکانی کاربری‌های فضای سبز در سطح منطقه یک شهر کرمان پرداخته شد‌. داده‌‌های تحقیق به ...  بیشتر