با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران

عبدالله فرجی؛ حسین عساکره؛ سید حسین میرموسوی؛ سلماز مطلبی‌زاد

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 53-74

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46858.2373

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات زمانی و مکانی فراسنج‌های اقلیمی و ارتباط با آن است. بنابراین تأثیر شهرنشینی بر دمای حداقل و حداکثر در نقاط شهری شمال­‌غرب ایران بررسی گردید. از داده‌­های هواشناسی (1987-2017) و داده­‌های شهرنشینی حاصل از سرشماری عمومی و نفوس مسکن (1365-1395) استفاده شد و روش­‌های آماری ضریب همبستگی ...  بیشتر