با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارزیابی تطبیقی محلات از منظر شاخص شکوفایی شهری، مورد پژوهش: محلات منطقه شش کلان‌شهر تهران

طاهر پریزادی؛ مظهر احمدی؛ آزاد رحیم‌زاده

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 1119-138

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47490.2399

چکیده
  هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی محلات منطقه 6 کلان­‌شهر تهران براساس شاخص‌های شکوفایی شهری می‌باشد. به‌کارگیری شکوفایی شهری در برنامه‌­ریزی محله‌­ای سیاستی نوین در توسعة شهری پایدار است. این پژوهش براساس روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و براساس هدف کاربردی می­باشد. روش گردآوری داده­ها به‌صورت اسنادی- کتابخانه‌­ای بوده ...  بیشتر