با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نظام سکونتگاهی و مسکن
مطالعه عوامل موثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران

زهرا کرمی؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 14، شماره2 (پیاپی 31) ، شهریور 1402، ، صفحه 37-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.53177.2523

چکیده
  پژوهش حاضر به‌دنبال معرفی عوامل موثر در افزایش جذابیت بصری در جهت تأمین کیفیت محیط مسکونی و بررسی خلق‌وخوی افراد در مواجهه با منظر شهری است. مطالعات نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت محیط مسکونی، از طریق ایجاد فضای جذاب بصری در منظر روزانه می‌‌تواند نشاط را به شهرها بازگرداند. توجه به عنصر جذابیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی ...  بیشتر