با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال معرفی عوامل موثر در افزایش جذابیت بصری در جهت تامین کیفیت محیط مسکونی و بررسی خلق‌وخوی افراد در مواجهه با منظر شهری است. مطالعات نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت محیط مسکونی، از طریق ایجاد فضای جذاب بصری در منظر روزانه می‌تواند نشاط را به شهرها بازگرداند. توجه به عنصر جذابیت به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی شهری در پژوهش‌های اخیر کمرنگ بوده و مطالعات کمی در مورد احساسات مردم در فضاهای سبز شهری در ایران انجام شده است. روش مورداستفاده در پژوهش به صورت ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است. ابتدا با استفاده از پیمایش، 5 مولفه با CVR>0.49 به عنوان مولفه‌های اصلی جذابیت بصری انتخاب شدند. سپس با استفاده از تست خودارزیاب SAM از 12 شرکت‌کننده‌ی غیرمرتبط با معماری، حالت روحی آنها بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های "دید و منظر"، "گشایش دید"، "رمز و راز"، "مراودات اجتماعی" و "پیاده‌مداری" بیشترین اولویت را در ایجاد و ارتقای جذابیت بصری در منظر روزانه به عهده دارند و همچنین همه این مولفه‌ها به طور معناداری حالت روحی افراد را تغییر می‌دهند. نوآوری این مطالعه در استفاده از تست خودارزیاب SAM در بررسی حالت روحی افراد در مواجهه با منظر روزانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effective factors to increase the visual attractiveness in the everyday landscape

نویسندگان [English]

  • zahra karami 1
  • Seyed-Abbas Yazdanfar 1
  • Seyed-Bagher Hosseini 2
  • Saeid Norouzian-Maleki 3

1 iran university of science and technology

2 Iran University of Science and Technology

3 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In this research, we are looking to identify the effective factors in increasing visual attractiveness to achieve high urban quality and the mood of people in the urban landscape. Previous studies have shown that visual factors play an important role in improving the quality of urban environments. Therefore, the promotion of urban quality, by creating a visually attractive space in the everyday landscape, can help to restore vitality to cities and make them a more desirable environment. The research method is a combination of quantitative and qualitative methods. At the first, the content validity of the questionnaire was measured by the Content Validity Ratio (CVR). Elements with CVR >0.49 were chosen as the final set of clusters. Then, using the SAM questionnaire, 12 participants who were not related to architectural education, were examined. The result shows that the "landscape", "openness", "mystery", "social interactions" and "pedestrian" give the highest priority to the creation and promotion of this quality and these elements significantly change the participants’ mood. The novelty of this study is in using the SAM questionnaire to assess mood in front of the everyday landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual attractiveness
  • Everyday landscape
  • Residential environment
  • Golabdareh
  • Tehran