با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
ارزیابی اکولوژیک کنارآب شهری پژوهش موردی: کنارآب رودخانه زهره در شهر هندیجان

بهجت موسوی؛ محسن تابان

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44253.2277

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اکولوژیک کنار آب رودخانه زهره، به بررسی دو کیلومتر از محدوده کنارآب که بیش‌ترین ارتباط با محیط شهری پیرامون دارد، اجرا گردید. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق نمونه‌های موفق کنارآب اکولوژیک بررسی شده و پس از استخراج معیارهای ارزیابی اکولوژیک کنارآب، امتیازدهی محدوده با استفاده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
نقش ادراک عناصر طبیعی در افزایش قابلیت حیات جمعی در فضاهای باز مجتمع مسکونی، پژوهش موردی: شهر یزد

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ مهشید ردایی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 17-36

https://doi.org/10.30473/grup.2023.41903.2220

چکیده
  هدف مطالعه بررسی قابلیت‌های محیط به‌عنوان بستر فعالیت‌های انسانی، در جهت ارتقای ارتباط انسان با طبیعت و جبران بخشی از تعاملات اجتماعی از دست رفته جاری، در فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی است. نوآوری پژوهش تأکید بر اهمیت ادراک عناصر طبیعی در افزایش ایجاد حیات جمعی در پیکره سکونت‌گاه‌های شهری است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که مؤلفه‌های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت بصری در منظر روزانه، پژوهش موردی: محله گلابدره تهران

زهرا کرمی؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 37-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.53177.2523

چکیده
  پژوهش حاضر به‌دنبال معرفی عوامل مؤثر در افزایش جذابیت بصری در جهت تأمین کیفیت محیط مسکونی و بررسی خلق‌وخوی افراد در مواجهه با منظر شهری است. مطالعات نشان می‌دهد که ارتقای کیفیت محیط مسکونی، از طریق ایجاد فضای جذاب بصری در منظر روزانه می‌‌تواند نشاط را به شهرها بازگرداند. توجه به عنصر جذابیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
تحلیل تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان در بازه زمانی 1393-1366

سارا داز؛ عطا غفاری گیلانده؛ علی عزیزی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39884.2150

چکیده
  در پژوهش حاضر برای بررسی روند تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان از تصاویر سنجنده‌های ماهواره لندست 5، 7 و 8 به ترتیب متعلق به سال‌های 1366، 1380 و 1393 استفاده شده است. پس از پیش‌پردازش لازم در تصاویر، نقشه‌‌‌‌های کاربری و پوشش اراضی هر سال با روش طبقه‌بندی نظارت شده، در سه کلاس اراضی ساخته شده، بایر و فضای سبز تهیه گردید. در ادامه فرآیند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی مطالعات ناحیه ای
واکاوی تأثیر تصورات شناختی مخاطبان بر خوانایی محیط (شهر تهران، خیابان ستارخان، فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه)

حسین قدس؛ محمدرضا بمانیان؛ حسین مرادی نسب

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/grup.2020.44243.2276

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر واکاوی تأثیر تصورات شناختی مخاطبان بر خوانایی محیط در خیابان ستارخان، فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه شهر تهران است. روش پژوهش از نوع کیفی-کمی با راهبرد همبستگی و رویکرد توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش 3 مؤلفه اصلی «کیفیت عناصر ساختاری مسیر (جداره‌ها، پیاده‌روها و میادین)»، «میزان و کارکرد قرارگاه‌های رفتاری-عملکردی» ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل سطوح رقابت‌پذیری اقتصادی مناطق شهری، پژوهش موردی: مناطق پنجگانه شهر زاهدان

خدیجه آذری طبس؛ حمیدرضا رخشانی نسب

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 85-102

https://doi.org/10.30473/grup.2020.50246.2473

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل سطح رقابت‌پذیری اقتصادی در بین مناطق پنجگانه شهر زاهدان است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی- توسعه‌‌‌‌ای است. گردآوری داده های پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسنادی (اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات شهرداری زاهدان) انجام گرفت. ابزار ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی عوامل ‌تأثیرگذار بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس، پژوهش موردی شهر یاسوج

کرامت‌الله فرجی‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب‌زاده

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30473/grup.2021.45438.2325

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس بود که ‌‌به‌صورت موردی در شهر یاسوج انجام شد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌‌ محقق ساخته‌‌ بود که روایی آن ‌‌به‌صورت محتوایی (صوری) و سازه‌‌ای و پایایی آن با استفاده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل ساختاری عوامل موثر بر برنامه‌ریزی عمومی باغ شفابخش در اراضی هاشمی‌نژاد شهر زنجان با رویکرد مدیریت اختلال روانی پس از بحران کووید 19

محمدتقی حیدری؛ سعید محرمی؛ لیلا معینی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، صفحه 119-142

https://doi.org/10.30473/grup.2023.60674.2649

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف برنامه‌ریزی و امکان‌سنجی باغ‌های شفابخش به‌عنوان منظری برنامه‌ریزی‌شده و اثرات آن بر سلامت روان و ترمیم آسیب‌های روحی در شرایط کووید 19 و پس از کووید 19 مطرح گردیده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تعداد 35 متخصص آشنا با موضوع باغ‌های شفابخش ...  بیشتر