با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند در کلان شهر مشهد

نفیسه مرصوصی؛ بهزاد رسیده؛ مصطفی طالشی؛ سیدمهدی موسی کاظمی

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.65521.2736

چکیده
  در ‌سال‌های اخیر با توجه به رشد صعودی نرخ جمعیت سالمند در دنیا این موضوع به یکی از کانون‌های مورد توجه محققان مبدل شده است. موضوع بهینه‌سازی ساختارهای شهری اجتماعی پایه‌ای‌ترین موضوع در مطالعات مربوط به سالمندان در حوزه شهرسازی است. در این پژوهش به بررسی شاخص‌های سنجش زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند در کلان‌شهر مشهد پرداخته ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اولویت بندی پهنه های مستعد بوم گردشگری شفابخش استان گیلان بر اساس شاخص های محیطی و عوامل ادراکی

حمیده بیگی

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.57390.2590

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی پهنه‌های مطلوب بوم گردشگری شفابخش استان گیلان به انجام رسید. بدین منظور در پژوهشی کمی ـ کیفی که برپایه مطالعات اسنادی و میدانی شکل گرفته است، محقق با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، ارزش‌گذاری 4 معیار و 18 زیرمعیار شاخصه‌های محیطی و متغییرهای ادراکی را بنا بر نظر 25 نفر از خبرگان گردشگری و بهداشت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل عناصر پایداری در معماری بومی بندرعباس

حامد محمدی مزرعه

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

چکیده
  شهرستان بندرعباس متشکل از یک سبک خاص معماری در منطقه ای با اقلیم گرم و مرطوب،که گذشتگانمان با تفکر و بهره گیری از اصولی خاص در اقلیم جهت رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار به شناخت ویژگی های معماری بومی منطقه و کاربرد آنها در پایداری شهر رسیده بودند. بطوریکه در جهت شناخت معماری و شهرسازی بومی در شهر بندرعباس بعنوان الگویی پایدار بصورت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه ‌بندی کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی بر اساس ارائه مدل تلفیقی کپ لند: مطالعه موردی شهر تبریز

علی آذر؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2021.33921.1930

چکیده
  بخش مسکن یکی از مهمترین کاربری های اراضی در سطح شهرها می باشد. با توجه به انواع مشکلات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی رشد پراکنده شهری و همچنین ضرورت تآمین مسکن به ویژه در کلان‌شهرها، برنامه‌ریزی و طراحی مجتمع‌های مسکونی مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی، جهت پاسخ گویی به نیازهای سکونتی شهروندان کاملا ضروری است. مقاله حاضر در وهله اول ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر تأثیر عوامل شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای بافت‏های فرسودۀ شهری (مورد: بافت قدیمی تبریز)

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ پناهی علی

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2021.50446.2478

چکیده
  تولد مفاهیم نوین توسعۀ شهری در سایۀ ظهور انقلاب اطلاعات و ارتباطات، تأثیرات بسیاری بر شهرها گذارده و همۀ اجزا و عناصر شهر را با معانی و کارکردهای جدیدی روبرو کرده است. در این بین، توسعۀ میان‏افزای مناطق تاریخی بعنوان یکی از نظریات بازآفرینی شهری مناطق تاریخی و توسعۀ مجدد آنها، می‏تواند کارکردهای خود را با تأسی از مفهوم شهر هوشمند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران)

زینب محسنی نیا؛ منوچهر طبیبیان؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2019.41265.2195

چکیده
  هدف تحقیق پیشرو، تبیین نحوه استفاده از گسترش عملکرد کیفیت برای انعکاس خواسته‌ها و تمایلات مردمی در ارتقا مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد تکنیک مذکور، مجموعه تفریحی دریاچهی شهدای خلیج فارس تهران، به‌عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد 10 مورد از خواسته‌های مردمی در ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین برنامه‌ریزی محله مبنا در بافت های فرسوده شهری با تأکید بر رویکرد نوشهرگرایی (نمونه مطالعه: منطقه 19 شهر تهران)

داود حبیبی؛ علامرضا لطیفی؛ مسعود ظفری؛ ابوالفتح رحمانی

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44371.2283

چکیده
  گسترش بی‌رویه شهرها در سال‌های اخیر معضلات زیادی را به بار آورده است. در این میان یکی از راهکارهای پیشگیری از معضلات نوین، توجه به مفهوم نوشهرسازی و پیاده‌سازی اصول و معیارهای آن می‌باشد. تحقیق حاضر در قالب یک کار پژوهشی با به‌کارگیری روش پیمایشی می‌باشد، جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز، از برداشت‌های میدانی، اسناد و مطالعات ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی درتحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبزشهری (مطالعه موردی: شهربندرعباس)

اسماعیل صالحی؛ سعید کریمی؛ امید حیدری

دوره 14، شماره3 (پیاپی 32) ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.42507.2237

چکیده
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، برﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی و توسعه پایدار اثرگذار است. در تحقیق حاضر هدف اصلی، ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی درتحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبزشهری است. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ حاضر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ارزیابی ...  بیشتر