با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گردشگری دانشگاه گیلان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و معرفی پهنه‌های مطلوب بوم گردشگری شفابخش استان گیلان به انجام رسید. بدین منظور در پژوهشی کمی ـ کیفی که برپایه مطالعات اسنادی و میدانی شکل گرفته است، محقق با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، ارزش‌گذاری 4 معیار و 18 زیرمعیار شاخصه‌های محیطی و متغییرهای ادراکی را بنا بر نظر 25 نفر از خبرگان گردشگری و بهداشت و درمان استان گیلان به انجام رساند. با وجود آنکه استان گیلان از جمله مناطق مطرح و مورد توجـه در زمینه بوم‌گردشگری است لیکن تاکنون از مزیت بوم گردشگری شفابخش آن استفاده نشده است. پژوهش حاضر نخستین مطالعه در زمینه شناسایی و پهنه-بندی مناطق مستعد این شیوه گردشگری به منظور تنوع‌بخشی فرصت‌های گردشگری منطقه و تمرکز برنامه‌های توسعه گردشگری با محوریت پهنه‌های مطلوب آن است. طبق نتایج به دست آمده، معیار جاذبه‌های طبیعی با ارزش عددی 632/0 و زیر معیار امکـان لمس عناصر طبیعت با حواس 5گانه با ارزش عددی 277/0 مهم‌ترین اولویت‌های مطالعاتی پژوهش از منظر خبرگان بودند. بر مبنای نقشه نهائی پهنه بندی مناطق مستعد، 38/13 درصد از مساحت استان گیلان در محدوده خیلی خوب و خوب از منظر توسعه پایدار مقاصد گردشگری شفابخش، اولویت‌بندی و هدایت منابع عملیاتی متناسب با آن قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of prone areas for Healing Eco-tourism in Guilan province based on Environmental characteristics and Cognitive factors

نویسنده [English]

  • Hamideh Beigi

Assistant Prof. University of Guilan

چکیده [English]

The present study conducted with the aim of Identifying and introduceing the desirable areas of Healing Eco-tourism in Guilan province.For this purpose, in a quantitative-qualitative research based on documentary and field studies, the researcher used a pair wise comparison questionnaire to evaluate 4 criteria and 18 sub-criteria of environmental characteristics and cognitive variables according to 25 tourism and health experts in Guilan province. Despite the fact that Guilan province is one of the most important areas in the field of Eco-tourism, but so far the advantage of its healing ecotourism has not been used. The present study is the first to identify and zone potential areas of this tourism method in order to diversify the tourism opportunities of the region and tourism development programmes focus on the desired area. According to the results,The criteria of natural attractions with a numerical value of 0.632 and the sub-criterion of the possibility of touching the elements of nature with the five senses with a numerical value of 0.277 were the most important study priorities of the research from the perspective of experts. Based on the zoning map of prone areas for Healing Eco-tourism in Guilan province, 13.38% of the area of Guilan province was located in a very good and good range for the sustainable development of Healing tourism destinations, prioritizing and directing operational resources accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsible Tourism
  • Nature therapy
  • Healing environments
  • Healing Eco-tourism
  • Guilan province