با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشجو

چکیده

ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، برﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮی و توسعه پایدار اثرگذار است. در تحقیق حاضر هدف اصلی، ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی درتحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبزشهری است. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ حاضر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ارزیابی - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری مناطق سه گانه ﺷﻬﺮبندرعباس بوده و همچنین ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ است. برای ارزیابی شاخص های اقتصادی درعدالت فضایی ازشاخص های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص بر جمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم افزار Eveiws، تاثیر گذاری شاخص ها برعدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز مشخص گردید.ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 بدست آمد، که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. شاخص های مورد بررسی به ترتیب تاثیر گذاری، شاخص های ضریب جینی، نسبت جمعیت بر تولید ناخالص و نرخ تورم بر تغییرات توسعه پایدار پارک ها وفضاهای سبز تاثیر دارند. با توجه به اینکه ضریب جینی بیشترین اثر را داشته، به این معنا که توسعه پارک های باکیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی درشهربندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد، لذا با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار و داشتن نگاهی همه جانبه می توان حرکتی عادلانه را درگسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the status of economic indicators in realizing the spatial justice of parks and green spaces (Case study: Bandar Abbas city)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Salehi 1
  • Saeed Karimi 2

1 School of Environment, College of Engineering ,University of Tehran

2 University of tehran

چکیده [English]

The lack of fair access to urban services is one of the major issues that exist in urban areas and this affects the quality of life of urban residents and sustainable development. In this research, the main objective is to evaluate the status of economic indicators in the realization of spatial justice in parks and urban green spaces.The method of current research is based on an evaluation-analytical method and the statistical community is three regions of Bandar Abbas city. And data collection is a library and field method. Gini coefficient, the ratio of Gross National Product (GDP) on population, inflation rate and development rate of green spaces have been used to evaluate the economic indicators in spatial justice and With Eveiws software, the impact of indicators on the spatial justice ofparks and green spaces was identified.The coefficient of determination in the obtained regression model was 0.99 which indicates that the independent variables account for about 0.99 variations of the dependent variable. Indicators,in order of effectiveness, Gini coefficient index, the proportion of the GDP and inflation rate, affect the changes in the sustainable development of parks and green spaces.Given that the Gini coefficient has the greatest effect, means that development of high quality parks In terms of performance and ecology in Bandar Abbas city that tends to the part in which its population has a lower Gini coefficient.Therefore considering the influential economic variables and having a comprehensive look, we can begin a fair movement in the expansion of the green spaces

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • spatial justice
  • economic indexes
  • parks and green spaces
  • city of Bandar Abbas