با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی محیط‌‌‌‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی محیط‌‌‌‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه برنامه‌ریزی محیط‌‌‌‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص‌های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص‌های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص‌های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم‌افزار Eveiws، ‌تأثیرگذاری شاخص‌ها برعدالت فضایی پارک‌ها و فضاهای سبز مشخص گردیده بود. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 به‌دست آمد که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. شاخص‌های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شاخص‌های ضریب جینی، نسبت جمعیت برتولید ناخالص و نرخ تورم مشخص گردیدند که در این میان ضریب جینی بیش‌ترین اثر را داشته، این معنا که توسعه پارک‌های با کیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی در شهر بندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد. بنابراین با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی ‌تأثیرگذار و داشتن نگاهی همه جانبه می‌توان حرکتی عادلانه را در گسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Status of Economic Indicators in Realizing the Spatial Justice of Parks and Green Spaces, Case Study: Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Salehi 1
  • Saeed Karimi 2
  • Omid Heydari 3

1 ssociate Professor, Department of Environmental Planning,University of Tehran,Tehran, Iran.

2 2. Assistant Professor, Department of Environmental Planning,University of Tehran,Tehran, Iran

3 Msc, Department of Environmental Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this research was to evaluate the status of economic indicators in the realization of spatial justice of parks and urban green spaces. The method of current research is based on a valuational-analytical method and the statistical community includes three regions of Bandar Abbas city. Data collection was done in library and field ways. To evaluate the economic indicators in spatial justice, Gini coefficient, the ratio of Gross Domestic Product (GDP) on population, inflation rate and development rate of green spaces were used and the impact of indicators on the spatial justice of parks and green spaces was identified by Eveiws software. The coefficient of determination obtained in the regression model was 0.99 which indicates that the independent variables explain 0.99 variations of the dependent variable. Studied parameters were determined in order of priority: Gini coefficient indicators, the proportion of population onthe GDP and inflation rate. Among them, Gini coefficient has the greatest effect. In other words, the development of high quality parks, both functionally and ecologically in Bandar Abbas city tends to the area in which its population has a lower Gini coefficient. Therefore, considering the influential economic variables and having a comprehensive view, a fair movement in the expansion of the green spaces can be started.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Spatial Justice
  • Economic Iindexes
  • Green Spaces
  • Bandar Abbas
Arjmand, R. ( 2017). Public Urban Space, Gender and SegregationWomen-only Urban Parks in Iran, New York: Routledge.
Bahram-Soltani, C. (2004). Architecture Basics of Urban Green Space, Tehran: Publications of Iran Urban Planning and Architecture Studies and Research Center. (In Persian)
 Balram, H., & Dragicevic, S. (2005). Attitudes To Ward Urban Green Space: Integrating Questionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to Improve Attitude Measurements, landscape and Urban Planning, 34(4), 102-131.
 Barber, A. (2006). Green Space Strategies a Good Practice Guide, By the Commission for Architecture and the Built Environment, 41(3), 9-18.
Country Management and Planning Organization. (2004). Empowerment and Organization of Informal Settlements in Kermanshah City (Abstract of Studies),Tehran: Publications of Urban Development and Improvement Organization, first Edition, 16. (In Persian)
Dadashpour, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2013). Investigation and Analysis of Fair Distribution of Urban Services and Their Spatial Distribution Pattern in Shahr Hamadan, Journal of Urban Studies, No. 12, 18-5. (In Persian)
Ebrahimzadeh, I., & Ebadi Jokundan, I. (2007). An Analysis of the Spatial-Spatial Distribution of Green Space Use in theThree-City Region of Zahedan, Journal of Geography and Development, No. 11, 58-39. (In Persian)
European Commission. (2012). Local Communities Inform Urban Green Space Management, 4-16.
Ghorbani, R., Pourmohamdi, M. R. & Beheshtirouy, M. (2011). An Analysis on Urban Park Thypology in the Cities of East Azerbaijan Province , Journal of Urban and Regional Studies, 32(4), 3-14. (In Persian)
Haiwei, J. (2009). Measuring the Accessibility of Parks: A Case Study in Shanghai, China, 2009 Sixth International Conference on Fuzzy System and Knowledge Discovery, 39(1), 223-236.
Jennifer,W., JasonByrne, J. (2014). Urbangreenspace, Publichealth, and Environmental Justice:The Challenge of Makingcities Justgreenenough, Jornal of Landscape and Urban Planning, 32(4):224-234.
Khajeh, M., Khairandish, H., & Pishdad., S. (2013). Study of the Dust Phenomenon and the Study of the Winds Affecting it (Case Study: Bandar Abbas City, Hormozgan province), Journal of Environmental Erosion Research, No. 4, 37 -48. (In Persain)
Morsoosi., N. (2014). Development and Social Justice of Shahratharan, Journal of Economic Research Quarterly, No. 14, 19-32. (In Persian)
Parhizgar, A., & Mohammadi, M. (2008). Analysis of Spatial Distribution and Location Selection of Urban Parks Using Geographic Information System, Case Study of Region 2 of Zahedan City, Journal of Urban Management Quarterly, No. 27, 16-9. (In Persain)
Pasaogullari., N, Doratli., N. (2004). Measuring Accessibility and Utilization of Public Space in Famagosta, Journal of Cities,21(3):225-232.
Rahman., R. (2009). A Spatial Analysis on the Provision of Urban Public Servies and Their Deficiencies: A Study of Some Selected Blocks in Khulna City, Bangladesh, Journal of Theoretical and Empirical Research in Urban Management,18(3),120-132.
Saeednia, A. (2012). Green Book of Municipalities (Urban Green Space),Tehran: Publications of the Organization of Municipalities and Villages of the Country. (In Persian)
Yousefi Rubiyat, E., Qassami, F., & Salehi, I. (2013). Spatial-Spatial Suitability of Urban Green Space in Regional Parks of Shahrbirjand, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, No. 33, 8-15. (In Persian)
Zening, X., Xiaolu, G., & Zhiqiang, J. (2019). Big Data-Based Evaluation of Urban Parks:A Chinese Case Study, Jornal of Sustainability, 13(2),114-136.
ابراهیم­زاده، عیسی و عبادی جوکندان، اسماعیل (1387). تحلیلی بر توزیع فضایی – مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان. نشریه جغرافیا و توسعه، 11، 58- 39.
بهرام­سلطانی، کامبیز (1384). مبانی معماری فضای سبز شهری، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و مطالعه‌های شهرسازی و معماری ایران.
پرهیزگار، علی اکبر و محمدی، مهدی (1388). تحلیل توزیع فضایی و مکان‌گزینی پارک‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی منطقه 2 شهر زاهدان. فصلنامه مدیریت شهری، 27، 9-16.
 خواجه، محمد؛ خیراندیش، حامد و پیشداد، سمیرا (1393). بررسی روند پدیده گرد و غبار و مطالعه بادهای مؤثر بر آن(مطالعه موردی: شهر بندرعباس، استان هرمزگان). نشریه پژوهش‌های فرسایش محیطی، 4، 37- 48.
 داداش‌پور، هاشم؛ رستمی، فرامرز و علیزاده، بهرام (1393). بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آن‌ها در شهر همدان. نشریه مطالعات شهری، 12، 5- 18.
 سعیدنیا، احمد (1382). کتاب سبز شهرداری‌ها (فضای سبز شهری)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(1383). توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرکرمانشاه (چکیده مطالعات)، تهران: انتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری.
مرصوصی، نفیسه (1383). توسعه یافتگی وعدالت اجتماعی شهرتهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 14، 19- 32.
یوسفی روبیات، الهام؛ قسامی، فاطمه و صالحی، اسماعیل (1393). تناسب فضایی – مکانی فضای سبز شهری در پارک‌های منطقه‌ای شهربیرجند. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 33، 8-15.