با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل نقش سازمان فضایی کلانشهرها در حمل و نقل کم کربن (نمونه موردی: شهر مشهد)

محمدرضا میرسعیدی؛ فرشته احمدی؛ مسلم سید الحسینی؛ امیرحسین شبانی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47173.2389

چکیده
  کلانشهرها با مراکز گوناگون تجاری باعث شده است که حجم بالایی از سفرها به طرف این مراکز گسیل شود. تجمع و پراکندگی این مراکز موجب افزایش و کاهش سفر وسایل نقلیه و میزان انتشار گازهای‌ گلخانه‌ای می‌شود. هدف این پژوهش تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر و وضعیت ارتباطی عملکردهای تجاری آن با یکدیگر می‌باشد. تک‌مرکزیتی و چند مرکزیتی بودن شهرها ...  بیشتر

علمی-پژوهشی گردشگری
الزامات رضایمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر شاهرود)

سجاد فردوسی؛ یاور بابائی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35635.1983

چکیده
  رضایت مصرف‌کننده در گردشگری به شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری تدوین گردید. جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
آسیب‌شناسی معماری سکونت‌گاه‌های عشایر اسکان‌یافته با رویکرد بوم‌گرایانه، مطالعه موردی: سکونت‌گاه زیبا محمد شهرستان خرم‌آباد

مسلم بیرانوند؛ سمر حقیقی بروجنی؛ محسن افشاری؛ ساناز رهروی پوده

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.67366.2773

چکیده
  استان لرستان به دلیل پیشینه زندگی عشایری، تاکنون محل اجرای سکونت‌گاه‌هایی برای اسکان عشایر بوده است. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه این کانون‌ها تحت تأثیر چالش‌های فراوانی قرار دارند و خلأ در انجام مطالعات دقیق و نظام‌مند در این زمینه، قابل توجه است. ازاین‌رو هدف این پژوهش آسیب­شناسی الگوی جدید ساخت‌وساز مسکن در سکونت‌گاه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
خلق پارک های جیبی در شهرهای ایران

محمد تقی حیدری؛ محسن احد نژاد روشتی؛ محمدصادق عزیزی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2020.48020.2408

چکیده
  رهیافت پاکت پارک (پارک‌های جیبی) از طریق مشارکت به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها برای جبران بخشی از کمبود فضای سبز در محلات می‌باشد. از آنجایی که محیط شهری پیچیده، پویا، متنوع و چند وجهی بوده و مستلزم طراحی یک سیستم چند وجهی و مشارکتی در مدیریت است که تحقق مشارکت در اداره شهر، مستلزم ظرفیت سازی هایی در ابعاد نهادی و سازمانی فضاهای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر بازآفرینی شهری بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی: محلات بافت فرسوده شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی؛ نسترن خلجی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35858.1995

چکیده
  در اکثـر شـهرهای قـدیمی ایــران، بناهـا و بافت‌های دارای ارزش تــاریخی و فرهنگـی بـه وفــور دیــده مــی شــوند کــه بــا ویژگــی هــای مختلفــی نظیــر ریزدانگــی، مشــکلات دسترســی و ناپایــداری شــناخته مــی شــوند محــلات قــدیمی شــهر کاشان نیــز نظیــر دیگــر بافت هــای قــدیمی، نیازمنــد بــه حرکتــی کنتــرل شــده در ...  بیشتر

علمی-پژوهشی نظام سکونتگاهی و مسکن
خوانش الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک در مجموعه‌های مسکونی شهر تهران (مطالعه موردی: فاز یک شهرک اکباتان)

فائزه یزدانی رستم؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.68618.2800

چکیده
  امروزه روش‌های گوناگونی در عرصۀ طراحی معماری مطرح شده است که طراحی بیوفیلیک، از مطرح‌ترین و موثر ترین آن‌هاست. طراحی بیوفیلیک به جایگاه انسان در طبیعت و همچنین جایگاه جهان هستی در زندگی بشریت می پردازد. تاثیراتی که محیط اطراف و طبیعت بر روح انسان و زندگی جسمانی وی میگذارد به طور اساسی و ریز بینانه ای در معماری بیوفیلیک بررسی شده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی گردشگری
تحلیل پیشران های بوم شناختی اثرگذار بر جذب و ماندگاری گردشگر (نمونه موردی: کاشان)

صدیقه کیانی سلمی؛ نجمه نظری مزیدی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.40583.2172

چکیده
  در این مقاله عوامل موثر بر جذب و افزایش مدت زمان اقامت و ماندگاری گردشگران با تأکید بر جاذبه های طبیعی، بوم شناختی و فرهنگی شهر کاشان بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب پایایی 822/0 از بین حجم نمونه 200 نفره انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمون تی بیانگر اثرگذاری 5 نوع مؤلفه جاذبه های تاریخی، فرهنگی - مذهبی، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی گردشگری
بررسی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

تقی طاوسی؛ زبیده پویش

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2021.35740.1991

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) است. بدین منظور از میانگین روزانه دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد در ایستگاههای هواشناسی (زابل، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار) طی دوره (1394- 1365) استفاده شده است. نتایج نشان داد ماههایی که درصدی از روزها در آن ماه با حاکمیت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تاب‌آوری در حوزۀ مسکن شهری (مطالعه موردی شهر سقز)

میرنجف موسوی؛ شراراه سعیدپور؛ محمد رسولی؛ ناهیده عبدی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2022.52932.2513

چکیده
  تاب‌آوری یکی ازمفاهیم مهم و حیاتی در علوم مختلف است که در سال‌های اخیر تبدیل به یک مفهوم مطرح در تجزیه و تحلیل سیستم‌های پویا شده است و یکی از مساﺋل عمده در حیطه تاب‌آوری، تاب‌آوری در حوزۀ مسکن شهری است که بیش از پیش مورد توجه می‌باشد. پژوهش مربوطه با هدف اصلی بررسی تاب‌آوری در حوزه مسکن شهری سقز انجام شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی‌-‌تحلیلی ...  بیشتر