با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه شهرسازی،دانشکده هنر،معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

2 استادیار،گروه شهرسازی،دانشکده هنر،معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

3 گروه شهرسازی،دانشکده هنر،معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران ؛ ،دانشیار، گروه شهرسازی،دانشکده هنر،معماری و شهرسازی، واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد

چکیده

کلانشهرها با مراکز گوناگون تجاری باعث شده است که حجم بالایی از سفرها به طرف این مراکز گسیل شود. تجمع و پراکندگی این مراکز موجب افزایش و کاهش سفر وسایل نقلیه و میزان انتشار گازهای‌ گلخانه‌ای می‌شود. هدف این پژوهش تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر و وضعیت ارتباطی عملکردهای تجاری آن با یکدیگر می‌باشد. تک‌مرکزیتی و چند مرکزیتی بودن شهرها می‌تواند تاثیر شگرف بر مسافت سفرها ایفا نماید و بدین ترتیب از اتلاف وقت و انرژی در شهرها جلوگیری شود. وسایل نقلیه موتوری تولید کننده گازهای گلخانه‌ای می‌باشند و موجب گرمایش زمین در طولانی مدت می‌شوند. شناخت این عوامل می‌تواند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده و از گرمایش زمین جلوگیری کند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی می‌باشد. این تحقیق، پس از مطالعات علمی جهت برآورد گازهای گلخانه‌ای بر اساس فرمول های پیشنهادی توسعه پاک (CDM) انجام گرفته است. سازمان فضایی کلانشهر مشهد در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت. سناریو اول ، سازمان فضایی تک مرکزی موجود شهر و سناریو دیگر شهر با سازمان فضایی سه مرکزی در امتداد استخوان بندی شهر در نظر گرفته شد. سازمان فضایی متعادل کلانشهر مشهد موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه تا حدود 43 درصد در بخش خودروهای شخصی می‌شود. میانگین مسافت طی شده به وسیله خودروهای شخصی در سازمان فضایی متعادل حدود 4 کیلومتر کاهش می‌یابد. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 7.9 کیلوگرم CO2 به ازای هر مسافر می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Metropolises Spatial Organization Role in the Low Carbon transportation (Case study: Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mirsaeedi 1
  • fereshte ahmadi 2
  • moslem seyed alhossaini 3
  • Amirhossain shabani 2

1 Ph.D Candidate , Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Associate Professor Department of Urban Planning, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Mashhad Branch

چکیده [English]

The metropolises with several business centers have brought the high range of trips to these places. The density and the state of being scattered of these centers have caused the increase and decrease of the trips and transport services and the greenhouse gases emission rate. The goal of this survey is the analysis of the influence of the city spatial oraganization and the study of the city commercial functioning in relation of eachother. The mono centrality and the poly centerality of the cities have an important influence on the trip distances, preventing the waste of time and energy in the cities. The recognition of these factors can decrease the amount of greenhouse gasses and prevent the global warming.The type of research is practical and the analysis method is analytical descriptive. This research has been done after the scientific studies in order to estimate the greenhoause gases on the suggested Clean Development of CDM. The Mashhad metropolis spatial organization has been studied in two scenarioes. The first scenario, namely the mono centrality of the existing city and the other scenario, alongwith triple centrality spatial organization,along the city structure have been considered. The Mashhad metropolis balanced spatial organization has decreased the green houase gas emission up to 43 percent for the private cars . The average trip distance, traveled by the private cars in balanced spatial organizition is decreased about 4 kilometers. The decrease of the greenhouse emission rate for each passenger is 7.9 kilogram CO2 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial organization
  • CBD
  • global warming
  • Mashhad
  • Metropolis