با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

رهیافت پاکت پارک (پارک‌های جیبی) از طریق مشارکت به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها برای جبران بخشی از کمبود فضای سبز در محلات می‌باشد. از آنجایی که محیط شهری پیچیده، پویا، متنوع و چند وجهی بوده و مستلزم طراحی یک سیستم چند وجهی و مشارکتی در مدیریت است که تحقق مشارکت در اداره شهر، مستلزم ظرفیت سازی هایی در ابعاد نهادی و سازمانی فضاهای شهری است. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی نهادی- مدیریتی بر خلق پارک های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکت محلات الهیه و کوی فرهنگ شهر زنجان می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و ماهیت آن منطبق برروش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مشاهده میدانی از نوع مصاحبه با ابزار پرسشنامه، و نمونه‌گیری از نوع احتمالی به روش تصادفی ساده بوده است. تجزیه و تحلیل نشان داد که مولفه اعتماد وضعیت خوبی نسبت به دیکر مولفه های تحقیق در توسعه پارک های جیبی دارد. همچنین، طبق آزمون تفاضل نابرابر وضعیت مولفه های «سمن ها» و «احساس امنیت» در دو محله الهیه و کوی فرهنگ مشابه نیست و شرایط کوی فرهنگ نامناسب تر از الهیه است. در نهایت آزمون رگرسیون لجستیک چند جمله ای، نشان داد که متغیر «احساس امنیت» با مقدار مربع خی 58/116بیشترین تاثیر را بر توسعه مشارکتی پارک های جیبی در این محلات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

pocket parks in the cities of Iran

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD TAGHI heydari 1
  • Mohsen Ahadnejad Reveshty 2
  • Mohammad sadegh Azizi 2

1 university of zanajan

2 University of zanjan , zanjan, Iran

چکیده [English]

In this regard, the Pocket Parks approach through participation is one of the most effective ways to compensate for some of the lack of green space in the neighborhoods. Since the urban environment is complex, dynamic, diverse and multifaceted, it requires the design of a multidisciplinary and participatory system in management that the realization of participation in the city administration involves capacity building in the institutional and institutional dimensions of urban spaces. Therefore, the purpose of this study was to evaluate institutional-managerial attitude towards the creation of pocket parks in Iranian cities with the approach of participation of Allahieh neighborhood and Koya culture in Zanjan city. The research method is applied in terms of its type and its nature is descriptive-analytic. The method of information gathering, library and field observation was interview type with a questionnaire tool, and a probabilistic sampling method was simple random sampling. The analysis showed that the trust component has a good situation as compared to research components in the development of pocket parks. Also, according to the unequal difference test, the status of the components of the "seman" and "sense of security" in the two neighborhoods of al-Haya and koy is not the same culture, and the conditions of the culture are more inappropriate than the divine. Finally, the polynomial logistic regression test showed that the "sense of security" variable with a square value of 116.58 had the most impact on the participatory development of pocket pockets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pocket Park"
  • "Citizen Participation"
  • "Sustainable Development"
  • "base area "
  • "Zanjan city"