با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کاشان

2 نشانی: کاشان - کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی تلفن: ۰۳۱۵۵۹۱۹ دورنگار: ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱ کد پستی: ۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان

چکیده

در اکثـر شـهرهای قـدیمی ایــران، بناهـا و بافت‌های دارای ارزش تــاریخی و فرهنگـی بـه وفــور دیــده مــی شــوند کــه بــا ویژگــی هــای مختلفــی نظیــر ریزدانگــی، مشــکلات دسترســی و ناپایــداری شــناخته مــی شــوند محــلات قــدیمی شــهر کاشان نیــز نظیــر دیگــر بافت هــای قــدیمی، نیازمنــد بــه حرکتــی کنتــرل شــده در جهــت ادامــه زنــدگی خــود هســتندکه بــا درنظرگــرفتن مشــکلاتی ازقبیــل رشــد منفــی جمعیــت، نداشــتن دسترســی های درون محلــه ای لازم، گســترش روزافــزون فضــاهای مخروبه و متروکه، نداشتن تسـهیلات موردنیـاز، بایـد حرکـت در راسـتای رفـع ایـن مشـکلات صـورت گیرد این پـژوهش بـا هدف تحلیل عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت‌های فرسوده انجام شده روش پژوهش توصـیفی و تحلیلی و اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، و تکمیل پرسشـنامه جمع آوری گردید و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS و AMOSاستفاده شده است. حجم نمونه 385 خانوار است که از جامعه آماری بافت فرسوده شهر کاشان که حدود 44 هزار نفر است، انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دسترسی به خدمات و امکانات،هویت و سرمایه اجتماعی و مالکیت مسکن و درآمد از عوامل مؤثر بر باززنده سازی بوده است و در محله‌های سلطان میر احمد و درب اصفهان که از امتیازات نامبرده برخوردار بودند ساکنان تمایل بیشتری به باززنده سازی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Factors Affecting Urban regeneration of deprived areas (Case Study: Neighborhoods old texture of Kashan)

چکیده [English]

In most ancient cities of Iran, monuments and historical significance and cultural contexts are abundant with various features such as microlithic, known problems and unstable access As in other areas of Kashan old texture old , Need to continue your life that are motion controlled with regard to problems such as population declines, lack of access within the neighborhood, increasing and abandoned dilapidated spaces, lack of facilities required, must move in order to solve these problems occur This study aimed to analyze the factors on rehabilitation of worn out tissues descriptive and analytical research methods and data to be viewed, and questionnaires were collected and to analyze them using SPSS and AMOS were used A sample of 385 households out of which the population of old texture of Kashan 7830 households selected The findings indicate that access to services and facilities, identity and social capital and ownership of housing and income is an important factor affecting rehabilitation And Sultan Mir Ahmad and door in neighborhoods of the points mentioned were more willing to revitalization of their residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regeneration
  • Worn texture
  • Housing development
  • Kashan city
  • AMOS