با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و اقلیم‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین زمان مناسب گردشگری شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر پایه شاخص دمای معادل فیزیولوژیک است. این شاخص، یکی از خروجی‌های نرم‌افزار ریمن است که برای تبیین شرایط اقلیم گردشگری شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، زابل، ایرانشهر و چابهار استفاده شد. بدین منظور، داده‌های روزانه (10957 روز) دمای هوا، ابرناکی، فشار بخارآب، سرعت باد و رطوبت نسبی ایستگاه‌های هواشناسی این شهرها (1394- 1365) گردآوری و نتایج خروجی نرم‌افزار ریمن به ‌صورت تقویم‌‌های اقلیمی روزانه استخراج گردید. با توجه به درصد ماهانه روزهای بدون تنش (آسایش دمایی)، نتایج نشان داد که در فروردین (زابل و ایرانشهر، 67 درصد)، اردیبهشت، خرداد، تیر و شهریور (زاهدان، 90 – 28 درصد)، مهر (سراوان، 87 درصد)، آبان (ایرانشهر، 87 درصد)، آذر، دی، بهمن و اسفند (چابهار، 95 – 42 درصد)، بهترین شرایط برای حضور گردشگران را دارند. بهترین شرایط مناسب گردشگری زاهدان (اردیبهشت و شهریور، 90 درصد)، خاش (اردیبهشت، 76، شهریور، 54 و مهر، 60 درصد)، سراوان (فروردین، 43 و مهر، 87 درصد)، زابل (فروردین، 67 و مهر، 60 درصد)، ایرانشهر (فروردین، 67 و آبان، 87 درصد) و چابهار (آذر، 88، دی، 60، بهمن، 42، اسفند، 95 و فروردین، 45 درصد) برآورد شده که بیش‌ترین درصد روزهای توأم با آسایش دمایی را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Climatourism Conditions of Urban Places in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • Taghi Tavousi 1
  • Zobaideh Puyesh 2

1 Professor, Department of Geography & Climatology. University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Msc, Department of Geography & Tourism Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

This article attempts to examine the appropriate time for tourism in the cities of Sistan and Baluchestan province, based on the physiologic equivalent temperature index (PET). The PET index is one of Rayman's software outputs, which is used to explain the tourism climate in Zahedan, Khash, Saravan, Zabol, Iranshahr and Chabahar cities. First, daily data (10957 days), air temperature, cloudiness, water vapor pressure, wind speed and relative humidity of meteorological stations of these cities were collected (1986-2015). The results of RayMan inferred in the form of daily climatic calendars. According to the monthly percentage of non-stress days (thermal comfort), the results showed in Apr (Zabol and Iranshahr, 67%), May, June, Jul and Sept (Zahedan, 28-90%), Oct (Saravan 87%), Nov (Iranshahr 87%), Des, Jan, Feb and Mar (Chabahar, 42-95%) have the best conditions for the presence of tourists. The best conditions for tourism in Zahedan (May and Sept), Khash (May, Sept and Oct), Saravan (Apr and Oct), Zabul (Apr and Sept), Iranshahr (Apr and Nov) and Chabahar (Dec, Jan, Feb, Mar and Apr) are estimated to have the highest percentage of non-stress temperature days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Climate
  • Physiologic Equivalent Temperature
  • Thermal comfort
  • Sistan and Baluchestan
Akbarian Ronizi, S. R., Roshan, G. R., & Negahban, S. (2016). Assessment of Tourism Climate Opportunities and Threats for Villages Located in the Northern Coasts of Iran. International Journal of Environmental Research, 10(4), 601-612. (In Persian)
Amiranashvili, A. G., Chargazia, K. Z., & Matzarakis, A. (2015). Comparative characteristics of the tourism climate index in the south Caucasus Countries Capitals (Baku, Tbilisi, Yerevan). Journal of the georgian geophysical society, 17(c), 14-25.
Climate data for cities worldwide (2017). Retrieved from https://en.climate-data.org.
De Freitas, C. R., Scott, D., & McBoyle, G. (2008). A second generation climate index for tourism: specification and verification. International Journal of Biometeorology, 5, 399-408.
Farajzadeh, H., & Matzarakis, A. (2012). Evaluation of thermal comfort conditions in Ourmieh Lake, Iran. Theoretical and Applied Climatology, 107(3-4), 451-459. (In Persian)
Farajzadeh, H., Saligheh, M., Alijani, B., & Matzarakis, A. (2015). Comparison of selected thermal indices in the northwest of Iran. Natural Environment Change, 1(1): 1-20. (In Persian)
Hein, L., Metzger, M. J., & Moreno, A. (2009). Potential impacts of climate change on tourism; a case study for Spain, Current Opinion in Environmental Sustainability, 1(2), 170-178.
Kovács, A., Németh, Á., Unger, J., & Kántor, N. (2017). Tourism climatic conditions of Hungary–present situation and assessment of future changes. Időjárás/quarterly journal of the hungarian meteorological service, 121(1), 79-99.
Lin, T. P., & Matzarakis, A. (2011). Tourism climate information based on human thermal perception in Taiwan and Eastern China, Tourism Management, 32(3), 492-500. http://www.sciencedirect.com.
Lin, T. P., Matzarakis, A., & Hwang, R. L. (2010). Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 45(1), 213-221.
Mansouri daneshvar, M. R., Bagherzadeh, A., & Tavousi, T. (2013). Assessment of bioclimatic comfort conditions based on Physiologically Equivalent Temperature (PET) using the RayMan Model in Iran, Central European Journal of Geosciences, 5(1), 53-60. (In Persian)
Matzarakis, A., & Mayer, H. (1996). Another kind of environmental stress: thermal stress. WHO newsletter, 18, 7-10.
Matzarakis, A., Rutz, F., & Mayer, H. (2007), Modelling radiation fluxes in simple and complex environments-application of the RayMan model. International journal of biometeorology, 51(4), 323-334.
Matzarakis. A., (2004). Assessing climate for tourism purposes: Existing methods and Climate, Tourism and Recreation tools for the thermal complex, In Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation.
Toy, S., & Kántor, N. (2017). Evaluation of human thermal comfort ranges in urban climate of winter cities on the example of Erzurum city, Environmental Science and Pollution Research, 24(2), 1811-1820.
Yazdanpanah, H., Barghi, H. & Esmaili, A., (2016). Effect of climate change impact on tourism: A study on climate comfort of Zayandehroud River route from 2014 to 2039. Tourism Management Perspectives, 17, 82-89. (In Persian)
Ghanian, M., Ghoochani, O. M. and Crotts, J. C. (2014). An application of European Performance Satisfaction Index towards rural tourism: The case of western Iran. Tourism Management Perspectives, 11, 77-82.
ابراهیم­‌زاده، عیسی و اسمعیل‌­نژاد، مرتضی (1391). تحلیلی بر آسایش اقلیمی و برنامه­‌ریزی گردشگری موردشناسی؛ سیستان و بلوچستان، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­‌ای، 10(18)، 145-123.
اسماعیلی، رضا، گندمکار، امیر و حبیبی­‌نوخندان، مجید (1389). ارزیابی اقلیم آسایشی چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET). پژوهش­‌های جغرافیای طبیعی، 43(75)، 54-37.
ترکاشوند، محمدقاسم (1394). ارزیابی زمانی و مکانی آسایش آب و هوایی استان همدان با استفاده از شاخص­‌های دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و فشار عصبی، فصلنامه آمایش محیط، 8(31)، 199- 173.
جعفری، میلاد، سبحان­اردکانی، سهیل و آستانی، سجاد (1393). تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان نهاوند با استفاده از GIS. فصلنامه انسان و محیط‌‌‌‌زیست، 12(29)، 37-12.
خزائی­علی­آبادی، مینا، محمدی، حسین و نظریان، اصغر (1394). ارزیابی شاخص‌­های زیست‌اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان و تأثیر آن در گردشگری مطالعه موردی: شهر نوشهر. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 12(46)، 131-119.
ذوالفقاری، حسن (1389). آب و هواشناسی توریسم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
رازجویان، محمود (1367). آسایش به‌وسیله معماری همساز با اقلیم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
طاوسی، تقی، سبزی، برزو (1392). تعیین گستره منطقه آسایش زیست‌اقلیمی استان ایلام با استفاده از شاخص اوانز. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­‌ای، 3(7)، 34-21.
طاوسی، تقی و یاری، منیر (1392). تعیین گستره آسایش دمایی در برنامه‌­ریزی اقلیم گردشگری مطالعه موردی (استان سیستان و بلوچستان). جغرافیا و توسعه، 11(31)، 46-29.
طاوسی، تقی (1390). کاربرد اقلیمی تابش خورشیدی در برنامه­ریزی محیطی، زاهدان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
طاوسی، تقی (1394). بیابان و بیابا‌‌ن‌زایی از نگاه آب و هواشناسی، زاهدان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عاشری، امامعلی، صفرعلی­زاده، اسماعیل و حسین­زاده، رباب (1395). ارزیابی وضعیت اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی. آمایش جغرافیایی فضا، 6(20)، 97-85.
عطایی، هوشمند، هاشمی‌­نسب، سادات، زارعان، مرضیه و حیدری، ریحانه (1393). ارزیابی تأثیر تغییرات روزانه آب و هوا بر گردشگری استان کردستان با استفاده از روش PET. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر، 23(90)، 40-32.
فشخورانی، سامان و پایداری، مریم (1395). بررسی فاکتورهای اقلیمی تالاب زریوار جهت ارائه زمان مناسب گردشگری، فصلنامه اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 8(27)، 84- 75.
واتسون، دونالد و کنت، لب (1376). طراحی اقلیمی (اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی خورشید در ساختمان). ترجمه: قبادیان، وحید، محمد فیض­‌مهدوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مهدی‌نسب، مهدی و ناصرزاده، محمدحسین (1392). تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر براساس مدل MEMI. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 13(30)، 109- 91.
یزدان­پناه، حجت­اله، عبداله‌­زاده، مهدی، پورعیدی­وند، لاله (1390). مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI (نمونه موردی استان آذربایجان شرقی). جغرافیا و برنامه­‌ریزی محیطی، 24(49)، 108-89.