با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

رضایت مصرف‌کننده در گردشگری به شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری تدوین گردید. جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. به منظور توزیع پرسشنامه، با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش، تعداد 114 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به روش تصادفی در میان آن‌ها توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات مثبت برابر با 81/0 و برای سؤالات منفی برابر با 72/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل کانو استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که در میان الزامات اساسی، مؤلفه ‌ایمنی محیط‌های گردشگری با ضریب نارضایتی 987/0- بیشترین نارضایتی و مؤلفه پارک‌ها و فضاهای طبیعی با ضریب نارضایتی 885/0- کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن به دنبال دارد. همچنین در میان الزامات عملکردی، مؤلفه نظافت و پاکیزگی فضاهای شهری و گردشگری با ضریب نارضایتی 938/0- بیشترین نارضایتی و مؤلفه نورپردازی فضاهای شهری و گردشگری با ضریب نارضایتی 797/0- کمترین نارضایتی را در صورت برآورده نشدن در پی دارد. در همین خصوص، در میان الزامات انگیزشی، مؤلفه خدمات و تسهیلات فرهنگی با ضریب رضایت 880/0 بیشترین رضایت و مؤلفه شرکت‌های گردشگری و راهنمایان تور با ضریب رضایت 763/0 کمترین رضایت را در صورت برآورده شدن به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Requirements of Tourists Satisfaction from Urban Facilities and Services (Shahroud City as a Case Study)

نویسندگان [English]

  • Sajad Ferdowsi
  • Yavar Babaei

PhD in Tourism, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Consumer satisfaction in tourism is strongly influenced by the provision of services, the appearance of the product and the personality and reputation of the tourist destination. In this regard, the present article was compiled in a descriptive-analytical method with the aim of identifying and prioritizing the requirements of tourists' satisfaction with urban facilities and services. Data collection was done in a library and field method through a questionnaire. In order to distribute the questionnaire, due to the unlimited statistical population of the research, 114 people were selected as a statistical sample and the questionnaires were randomly distributed among them. Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 0.81 for positive questions and 0.72 for negative questions. Kano model was used to analyze the data. The results indicate that among the basic requirements, the factor of safety of tourism environments with dissatisfaction coefficient -0.987 make greatest dissatisfaction and the factor of parks and natural spaces with dissatisfaction coefficient -0.885 make least dissatisfaction if they don’t supply. Also among the functional requirements, the factor of cleanliness of urban areas and tourism with dissatisfaction coefficient -0.938 make greatest dissatisfaction and the factor of Lighting engineering of urban areas and tourism with dissatisfaction coefficient 0.797 make least dissatisfaction if they don’t supply. In this regard, among the motivational requirements, the factor of cultural services and facilities with satisfaction coefficient 0.880 make greatest satisfaction and and the factor of tourism companies and tour guides with satisfaction coefficient 0.763 make least satisfaction if they supply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Marketing
  • Tourism
  • Facilities and Services
  • Shahroud