با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه زنجان

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تبریز

چکیده

تاب‌آوری یکی ازمفاهیم مهم و حیاتی در علوم مختلف است که در سال‌های اخیر تبدیل به یک مفهوم مطرح در تجزیه و تحلیل سیستم‌های پویا شده است و یکی از مساﺋل عمده در حیطه تاب‌آوری، تاب‌آوری در حوزۀ مسکن شهری است که بیش از پیش مورد توجه می‌باشد. پژوهش مربوطه با هدف اصلی بررسی تاب‌آوری در حوزه مسکن شهری سقز انجام شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی‌-‌تحلیلی با تأکید بر جنبة کاربردی است. در این پژوهش سطح تحلیل و ارزیابی" محله" است و داده‌های به کاررفته، براساس معیارهای مؤثر در ارزیابی تاب‌آوری در حوزۀ مسکن شامل3معیار اصلی‌(اقتصادی، اجتماعی، کالبدی (بیرونی و کالبدی درونی)) و‌ 24‌زیرمعیار بوده است که برای انجام تحلیل‌های لازم ابتدا شعاع عملکردی معیار کالبدی بیرونی با مدل تحلیل شبکه در سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص گردیده است و داده‌های مربوط به سایر معیارها با استفاده از برداشت میدانی و اطلاعات آماری سال 1395جمع آوری و سپس برای وزن‌دهی اولویت ها بر اساس اهمیت و نیاز شهروندان، در ماتریس سلسله‌مراتبی AHP وزن‌دهی شدند و سپس برای انجام تحلیل‌های جدی در مدل تودیم مورد استفاده قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باتوجه به معیارهای ارزیابی تاب‌آوری در حوزه مسکن محلات رسمی 22 گانۀ شهر سقز، محلات 22، 3‌، 2‌، 21، 15، 14، 1، 5، 9، که در جنوب غربی، تاحدودی غرب و شمال شهر واقع شده اند از تاب‌آوری قابل قبولی برخوردارند و محلات‌16، 17، 6، 12، 19و 18‌که در جنوب غربی‌، قسمتی از شمال شرقی و غربی شهر واقع شده‌اند از تاب‌آوری غیر قابل تحمل و نامناسبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Resilience in Urban housing Area (Case Study: City of Saqqez)

نویسندگان [English]

  • mirnajaf mousavi 1
  • sharare saidpour 2
  • mohammad rasoli 3
  • Nahideh Abdi 4

1 geography

2 B. PhD student in Geography and Urban Planning, Tabriz University

3 PhD student in Geography and Urban Planning - Zanjan University

4 PhD student in Geography and Urban Planning - University of Tabriz

چکیده [English]

Resilience is one of the most important implications in different sciences, And one of the major issues in the field of resilience is resilience in urban housing area that is very interesting. Relevant research has been done the main purpose of this study resilience in urban housing area. The research method is descriptive-analytical with emphasis on the practical aspect. In this study, the level of analysis and evaluation is "neighborhood". And the data has been used based on effective criteria in assessing resilience in urban housing area, includes‌ 3‌ main criteria: (economic, social, physical‌ (external and internal)) and‌ 24‌ sub-criteria. That First, the radius of performance of the outer physical criterion is determined by the network analysis in the GIS to perform the necessary analysis. And data on other criteria were collected using field surveys and statistical data of‌ 2016‌ and they were then weighted to prioritize the importance and needs of citizens in the AHP and then they were used for serious analysis in the Todim. The research results show that according to the Resilience Evaluation Criteria in the Housing Area of the formal neighborhoods of‌ 22‌ Saqqez City, neighborhoods 22, 3,‌‌ 2‌,‌ 21,‌ 15,‌ 14,‌ 1, ‌5,‌ 9,‌ l‌ocated in the southwest, partly west and north of the city, have acceptable resilience and neighborhoods‌ 16,‌ 17,‌ 6,‌ 12,‌19 and‌ 18,‌ located in the southwest, part of the northeast and west of the city, have unbearable resilience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Resilience in Urban housing Area
  • Todim
  • Saqqez Formal neighborhood
  • Network analysis