با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه روش‌های گوناگونی در عرصۀ طراحی معماری مطرح شده است که طراحی بیوفیلیک، از مطرح‌ترین و موثر ترین آن‌هاست. طراحی بیوفیلیک به جایگاه انسان در طبیعت و همچنین جایگاه جهان هستی در زندگی بشریت می پردازد. تاثیراتی که محیط اطراف و طبیعت بر روح انسان و زندگی جسمانی وی میگذارد به طور اساسی و ریز بینانه ای در معماری بیوفیلیک بررسی شده است. در این راستا مقاله حاضر کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، الزامات موثر بر طراحی معماری بیوفیلیک فضاهای بینابین شهری در فاز یک شهرک اکباتان تهران را بازشناسی و خوشه‌بندی کند. داده‌های نظری با روش اسنادی و داده‌های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری 20 نفر از خبرگان و متخصصین شهری بر اساس نمونه‌گیری گلوله برفی می‌باشد. 55 پیشران اولیه در 6 دسته احصاء و شناسایی شده با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم‌افزار MICMAC پردازش شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد الگوی کلی پراکندگی الزامات مورد مطالعه از نظر تحلیل اثرات متقابل بیانگر وضعیت یک سیستم محیطی ناپایدار است که در آن الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک از نظر اثرگذاری و اثرپذیری، حالت پیچیده و بینابین دارد که تمرکز الزامات بیشتر در خوشه عوامل مستقل است. الگوهای کلی، ترکیب اجزا و زیستگاه و اکوسیستم‌ها به ترتیب با کسب میزان تاثیرگذاری مستقیم 311، 296 و 278 در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته‌اند به عنوان کلیدی‌ترین الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک در مجموعه مسکونی فاز 1 شهرک اکباتان تهران انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reading the Requirements of Biophilic Intersection Design in Residential Complexes of Tehran (Case Study: Phase 1 of Ekbatan Township)

نویسندگان [English]

  • faeze yazdanirostam 1
  • Zahra Sadat Saeideh Zarabadi 2
  • Farah Habib 3

1 Ph.D. Student, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, various approaches have been proposed in the field of architectural design, biophilic design is one of the most prominent and effective ones. Biophilic design is an alternative to traditional architectural design methods.
In this regard, the present paper has tried to identify and cluster the requirements affecting the design of biophilic architecture of urban interurban spaces in Phase 1 of Ekbatan Township in Tehran.
Theoretical data were prepared by documentary method and empirical data by survey method based on Delphi technique. The statistical population is 20 urban experts based on snowball sampling. 55 primary propellants were processed in 6 categories of data and identified by structural interaction analysis in MICMAC software.
The results of this study show that the general pattern of dispersion of the studied requirements in terms of interaction analysis indicates the situation of an unstable environmental system in which the requirements for designing biophilic interstice spaces in terms of effectiveness and affectivity have a complex and intermediary state which is more concentrated in the cluster of independent factors. . Overall patterns, composition of components and habitat and ecosystems with direct impact rates of 311, 296 and 278 respectively were selected as the key requirements for designing biophilic interspace in residential complex Phase 1 of Ekbatan Town, Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Analysis
  • Interstitial Spaces
  • Biophilic
  • Residential
  • Tehran