با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر جذب و افزایش مدت زمان اقامت و ماندگاری گردشگران با تأکید بر جاذبه های طبیعی، بوم شناختی و فرهنگی شهر کاشان بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب پایایی 822/0 از بین حجم نمونه 200 نفره انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمون تی بیانگر اثرگذاری 5 نوع مؤلفه جاذبه های تاریخی، فرهنگی - مذهبی، طبیعی، خرید و موقعیت و دسترسی بر جذب گردشگران است. کسب سطح معناداری کمتر از 05/0 برای همه موارد مورد بررسی مؤید این ادعاست. اولویت بندی عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است. کسب بار عاملی 78/0 برای مؤلفه جاذبه های فرهنگی – مذهبی نشان می دهد این عامل، اثرگذارترین عامل بر شکل گیری انگیزه سفر به کاشان بوده و بیش از سایر عوامل بر جذب گردشگر در کاشان اثرگذار بوده است. در ادامه شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش مدت زمان ماندگاری و اقامت گردشگران با استفاده از تحلیل عاملی بیان می کند عامل خدمات و تسهیلات گردشگری موجود در شهر کاشان از بین شش عامل شناسایی شده، تبیین کننده 46/15 درصد واریانس کل مجموعه مورد تحلیل بوده است. به عبارت دیگر بهبود خدمات و تسهیلات در شهر کاشان قادر خواهد بود بیش از سایر عوامل منجر به افزایش مدت زمان حضور و اقامت گردشگران در شهر کاشان گردد. عامل غذا و نوشیدنی، نمادهای اجتماعی– فرهنگی، تسهیلات اقامتی، عامل اطلاع رسانی و تبلیغات و در نهایت عامل تنوع و دسترسی نیز در ماندگاری گردشگران اثر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing ecological propellants effecting on tourists’ attraction and their inhabitancy duration(Case study: Kashan)

نویسندگان [English]

  • sedigheh kiani salmi 1
  • najmeh nazari 2

1 assistant professor

2 M.A student

چکیده [English]

In this study, factors affecting on attraction and increase in tourists’ inhabitancy duration have been investigated by emphasizing on natural, ecological, and cultural attractions of Kashan. The required information was collected through a researcher-made questionnaire with reliability coefficient of 0.822. The results of T-test indicate that 5 components of historical, religious-cultural, natural, shopping, location and accessibility attractions are effective. The significant level of 0.05 for all the cases is the cause of this assertion. Classifying the effective factors has been performed by structural equation modeling. The factor loading of 0.78 for components of religious-cultural attractions demonstrates that this factor is the most effective factor which motivates traveling to Kashan and it is more effective than other factors. Identifying effective factors in increasing tourists’ inhabitancy duration by factor analysis indicates tourists’ services and facility in Kashan, among the 6 identified factors, has 15.46% of the general variance of the analyzed collection. In other words, improvement of services and facilities could be more effective in rise of the tourists’ inhabitancy duration in kashan. Factor of food and drink, cultural-social symbols, inhabitancy facilities, notices, and advertising and eventually diversity and accessibility have been effective in tourists’ inhabitancy duration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist attraction
  • Tourist Staying
  • Kashan City
  • Urban planning
  • Structural
  • Equation Modeling