با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسنده

استادیارمعماری دانشگاه قم

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تخمین میزان خدمات شهری موردنیاز زائرین و جمعیت سیال شهر مهران با استفاده از روش‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی تدوین شده است. تاکنون پژوهشی مبنی بر برنامه‌ریزی با هدف خدمات شهری برای شهرهای مرزی (مهران) با جمعیت (زائر) سیال انجام نشده است. در این راستا ضرورت خدمات‌رسانی به جمعیت سیال و پیش‌بینی نشده برای شهرهای مهاجرپذیر و شهرها زائرپذیر و برنامه‌ریزی جهت ارائه بهتر خدمات به جمعیت سیال ازجمله زائرین مطرح می‌شود. در حقیقت نیازسنجی مبتنی بر روش‌های علمی برای برآورد دقیق و کارآمد خدمات موردنیاز جمعیت شناور و سیال برای شهر مهران، خلا پژوهشی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. مطابق یافته‌ها براساس روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سرانه زیربنای فضاهای خدماتی، در مجموع 38070 مترمربع سطح زیر بنای موردنیاز جهت خدمات‌رسانی به زائران موردنیاز است. در این روش به ترتیب خدمات حمل و نقل عمومی، اسکان، فرهنگی، پذیرایی، مالی، درمانی، بهداشتی و ارتباطی بیشترین سطح را به خود اختصاص داده‌اند. براساس روش دوم برنامه‌ریزی مبتنی بر آستانه‌های جمعیتی، در مجموع330000 مترمربع سطح زیر بنای موردنیاز جهت خدمات‌رسانی به زائرین موردنیاز است. در این روش به ترتیب خدمات درمانی، حمل ونقل عمومی، مالی، اسکان، پذیرایی، فرهنگی، بهداشتی و ارتباطی بیشترین سطح را به خود اختصاص داده‌اند. استفاده از هر یک از این روشها دارای ملزومات و شرایطی است که پس از شناخت هر محدوده و تعیین نیازهای مدیریتی آن تبیین می‌گردد. هر یک از این دو روش دارای امکانات و محدودیت‌هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Urban service planning for cities with fluid populations (Case study: Mehran border city)

نویسنده [English]

  • hamed hayaty

Assistant Professor department of Urban Planning, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The present study was designed to estimate the amount of urban services required by pilgrims and the fluid population of Mehran using planning-based methods. The research method is descriptive-analytical research. Needs assessment based on scientific methods to accurately and efficiently estimate the services required by the floating and fluid population for the city of Mehran is a research vacuum that has been addressed in this study. According to the findings: According to the planning method based on the per capita infrastructure of service spaces, a total of 38070 square meters of infrastructure is required to provide services to pilgrims. In this method, public transportation, housing, cultural, hospitality, financial, medical, health and communication services have the highest level, respectively. According to the second method of planning based on population thresholds, a total of 330,000 square meters of infrastructure is required to provide services to pilgrims. In this method, medical services, public transportation, finance, housing, hospitality, culture, health and communication have the highest level, respectively. The results of the research, while estimating the per capita amount required to provide services to Arbaeen pilgrims and the fluid population for the city of Mehran, pay attention to providing services to the fluid population in comprehensive and detailed plans, especially for border cities that can always be bridges of trade and tourism relations. It is emphasized because paying attention to this issue can pave the way for attracting tourists and raising the standard of tourism at the national level and a step for economic dynamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen
  • Urban Services Planning
  • Fluid Population
  • Comprehensive Plan
  • City Mehran