با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شهرداری دوگنبدان

2 هیت علمی دانشگاه علامه

3 دانشگاه تهران

4 تبریز

چکیده

گسترش بی‌رویه شهرها در سال‌های اخیر معضلات زیادی را به بار آورده است. در این میان یکی از راهکارهای پیشگیری از معضلات نوین، توجه به مفهوم نوشهرسازی و پیاده‌سازی اصول و معیارهای آن می‌باشد. تحقیق حاضر در قالب یک کار پژوهشی با به‌کارگیری روش پیمایشی می‌باشد، جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز، از برداشت‌های میدانی، اسناد و مطالعات طرح‌های بالادست و مصاحبه محلی و پرسشنامه در بین ساکنین محله های مورد مطالعه استفاده‌ شده است. جهت پاسخگویی به سوال اول با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق، از تحلیل رگرسیون دومتغیره استفاده ‌شده است. نتایج حاکی از آن است که دو متغیر فوق‌الذکر با یکدیگر رابطه معنادار داشته و مقدار آلفا کوچک‌تر از 05/0 (05/0a≤) می‌باشد و این بدین معناست که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و تغییرات متغیر وابسته (نوسازی بافت فرسوده) را تبیین می‌کند. جهت پاسخگویی به سوال دوم از مدلMETASWOT استفاده‌ شده است. با توجه به نقشه رقابتی، اولویت‌بندی رقبا و مقایسات انجام‌ گرفته، این نتیجه حاصل شد که ازنظر نوشهرگرایی محلات شهید کاظمی با وزن 97/3 دارای بیشترین مشکلات بوده و باید بیشتر به آن توجه نمود. همچنین در زمینه تمایل به نوسازی بافت فرسوده محله نعمت‌آباد، با نمره3.82 دارای بالاترین اولویت بوده که نشان دهنده عدم تمایل اهالی به نوسازی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Based neighborhood planningin in urban textures with an emphasis on new urbanism approach (Case Study: 19th district of Tehran)

نویسندگان [English]

  • davood habibi 1
  • gholamreza latifi 2
  • masood zafari 3
  • abolfath rahmani 4

1 Municipality of Douganbadan

2 allame tababbaei

3 uni tehran

4 tabriz

چکیده [English]

The extraordinary expansion of cities in recent years has caused a lot of dilemmas. Among these, one of the ways of preventing new problems is to pay attention to the concept of new urbanism and implementation of its principles and criteria. The present research is conducted as a research work using a survey method. For collecting required data, field observations, documents and studies of upstream plans and local interviews and a questionnaire have been used among residents of the studied neighborhoods. In order to answer the first question according to the goals and hypothesis of the research, two-variable regression analysis has been used. The results indicate that the two variables have a significant relationship with each other and the alpha value is less than 0.05 (0.05), which means that the independent variable affects the dependent variable and changes in the dependent variable (renovation of the worn texture) Explains. To answer the second question, the METASWOT model has been used. According to the competitive map, competitor's prioritization and comparisons, the results showed that in the view of the new urbanism of Shahid Kazemi's neighborhoods with a weight of 3.97%, the most problems were in the field of new urbanism, and more attention should be paid to this. Also, in the context of the desire to renovate the worn out texture of Nematabad neighborhood with the score of 3.82, it has the highest score indicating that the people are reluctant to renovate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New urbanism
  • Worn texture
  • Community based planning
  • District
  • 19
  • Tehran city