با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

3 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

در ‌سال‌های اخیر با توجه به رشد صعودی نرخ جمعیت سالمند در دنیا این موضوع به یکی از کانون‌های مورد توجه محققان مبدل شده است. موضوع بهینه سازی ساختارهای شهری اجتماعی پایه‌ای ترین موضوع در مطالعات مربوط به سالمندان در حوزه شهرسازی است. در این پژوهش به بررسی شاخص‌های سنجش زیرساخت‌های شهر دوستدار سالمند در کلان شهر مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق با توجه به ساختار پرسشنامه ها متشکل از متخصصان حوزه شهری، خدمات سلامت و بهداشت, خدمات روانشناختی و حمل و نقل و فناوری اطلاعات در شهر مشهد بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر تعیین گردید. نمونه‌های پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی جمع آوری گردید. طبق نتایج تحقیق، شهر مشهد در شاخص‌های مسکن، فضاهای بیرونی و ساختمان‌ها، حمایت جامعه و خدمات بهداشتی، مشارکت مدنی و اشتغال در وضعیت مناسبی برای سالمندان قرار ندارد. همچنین طبق آزمون فریدمن، میانگین رتبه شاخص فضای باز و ساختمان‌ها در شهر دوستدار سالمند بالاترین اولویت و شاخص ارتباطات و اطلاعات پایین ترین اولویت را در بین شاخص‌ها دارا است. دستاورد این پژوهش شناخت دقیق کاستی‌های کلان شهر مشهد در مقایسه با مقیاس‌های استاندارد شهر دوستدار سالمند است. راهکارهای پربازده و زودبازده نو که تاکنون در این کلانشهر به کار برده نشده است، برای بالابردن سطح استاندارد شاخص‌های مسکن، فضاهای بیرونی و مشارکت و اشتغال ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Infrastructure Indicators of Elderly-Friendly City in Mashhad Metropolis

نویسندگان [English]

  • Behzad Resideh 1
  • Nafiseh Marsoosi 2
  • Mostafa Taleshi 3
  • Seyed Mehdi Moosa Kazemi 4

1 Ph.D. Student Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

2 Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

3 Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

4 Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

چکیده [English]

In recent years, due to the upward growth of the elderly population in the world, this issue has become one of the focus points of researchers. The issue of optimizing social urban structures is the most basic issue in studies related to the elderly in the field of urban planning. In this research, the indicators of measuring the infrastructure of the elderly-friendly city in the metropolis of Mashhad have been examined. The research method is descriptive-analytical, which was implemented using the survey method. According to the structure of the questionnaires, the statistical population of the research consisted of experts in the urban area, health and hygiene services, psychological services and transportation and information technology in Mashhad city. The sample size was determined using Cochran's formula of 100 people. The research samples were selected using a simple random method. The research data was collected using the standard questionnaire of the World Health Organization. According to the results of the research, Mashhad city is not in a good condition for the elderly in the indicators of housing, outdoor spaces and buildings, community support and health services, civic participation and employment. Also, according to Friedman's test, the average rating of open space and buildings index in the city of Dostdar Salamand has the highest priority, and the communication and information index has the lowest priority among the indicators. The achievement of this research is the precise recognition of the shortcomings of Mashhad metropolis compared to the standard scales of the elderly-friendly city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban infrastructure
  • elderly friendly city
  • urban spaces
  • health services
  • Mashhad metropolis