با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

2 دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف اساسی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطح رقابت‌پذیری اقتصادی در بین مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، از روش کتابخانه‌ای(کتب، مقالات، اسناد و...)، روش میدانی و همچنین از اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات شهرداری زاهدان بهره‌گرفته شده است. برخی از اطلاعات که از طریق روش اسنادی قابل جمع‌آوری نبودند از طریق توزیع پرسش‌نامه در بین شهروندان جمع آوری گردید. ابزار پرسشنامه بر اساس شاخص های جهانی مجمع اقتصاد و همچنین استفاده از سایر مقالات و پژوهشها طراحی شده است. داده‌ها و اطلاعات پژوهش درنرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. برای رتبه‌بندی مناطق شهر زاهدان بر اساس شاخص‌های رقابت‌پذیری، ابتدا با بهره‌گیری از تکنیک آنتروپی شانون داده ها وزن دهی شدند، سپس از تکنیک‌ چند شاخصه آراس (Aras) استفاده شده است؛ نتایج پژوهش حاکی از نابرابری مناطق پنجگانه شهر زاهدان در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی هستند. به‌طوری که، منطقه یک شهر زاهدان با وزن 765/0 در رتبه اول و با سطح رقابت پذیری بالا، منطقه دو با وزن 542/0 و منطقه پنج با وزن 407/0 به ترتیب در رتبه دوم و سوم و با سطح رقابت پذیری متوسط، منطقه چهار با وزن 234/0 در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه سه با وزن 199/0 در رتبه پنجم با سطح رقابت پذیری پایین قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Analyzing the Levels of economic competitiveness of urban zones (case study:five zones of Zahedan city)

نویسندگان [English]

  • Khadije Azari tabas 1
  • Hamid Reza Rakhshaninasab 2

1 University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate and analyze the level of economic competitiveness among the five regions of Zahedan. This research is descriptive-analytical and purpose-based on its nature and methodology. Library data collection (books, articles, documents, etc.), field method, as well as statistical information of Iranian Statistical Center and Zahedan Municipal Statistics and Information Center were used to collect the required data. Some data that could not be collected by documentary method was collected through distribution of the questionnaire among the citizens. The questionnaire tool was designed based on the World Economic Forum's indicators as well as the use of other articles and researches. The research data were analyzed by SPSS software. In order to rank the zones of Zahedan based on competitiveness indices, the data were first weighted using the data entropy technique, then the Aras multivariate technique was used.The results indicate that five zones of zahedan achieve economic competitiveness indices unequally. So, Zone One ofzahedan city with 0/765 weight is placed in the first rank with high level of competitiveness, Zone Two with 0/542 weight and zone Five with 0/407 weight are placed in the second and third ranks respectively with competitiveness level On average, zone Four with a weight of 0/223 is ranked, ranks fourth and finally zone Three, with a weight of 0/99, is ranked fifth with low competitiveness level

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Competitiveness"
  • " Urban Competitiveness"
  • "Economic Competitiveness"
  • .
  • "Five zones of zahedan city"