با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی

2 دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از راه‌های مقابله با رشد پراکنده بسیاری از شهرها که باعث بهره‌برداری نامناسب از فضاهای باز و سبز خود می‌شود، بهره‌گیری از الگوی رشد هوشمند در تهیه طرح‌های توسعه شهری است. به عبارتی، رشد هوشمند استراتژی عاقلانه‌ای برای جهت دادن به پراکندگی در سمت پایدار محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه رشد هوشمند شهری در شهرهای کوچک مقیاس که به صورت موردی در شهر یاسوج انجام شده، است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارشناسان، مدیران شهری و اساتید دانشگاه که در زمینة توسعه شهری، برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی مشغول به فعالیت در شهر یاسوج هستند، می‌باشد. 50 نفر از افراد مذکور به صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات لازمه با استفاده از ابزار تحقیق جمع‌آوری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه‌ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده است. مدل ارزیابی شده در پژوهش از شاخص‌های برازندگی قابل قبولی برخوردار بود. مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد، مولفه‌های کالبدی ـ فضایی (4/0= γ، 33/5 = t)، زیرساختی ـ دسترسی (201/0= γ، 45/3 = t)، اقتصادی ـ اجتماعی (15/0= γ، 68/2 = t) و زیست محیطی (145/0= γ، 14/2 = t) تبیین کننده‌ی حدود 41 درصد از تغییرات توسعه رشد هوشمند شهری در شهر کوچک مقیاس یاسوج هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The estimation of the factors affecting the expansion of urban smart growth in small scale cities (Case Study of Yasouj City)

نویسندگان [English]

  • Keramatolah Farjzadeh 1
  • mirnajaf mousavi 2
  • Ali Mosaiebzadeh 3

1 Department of Urbanism, Islamic Azad University, UAE

2 geography

3 Department of Urbanism, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Using the smart growth pattern in urban development plans is one of the ways to cope with the scattered growth of many cities that has undesirability exploited their open and green spaces. In other words, the smart growth is an intellectual strategy to drive dispersion into a sustainable position. The purpose of this study was to estimate the factors affecting the expansion of urban smart growth in Yasouj small scale city. The statistical populations were all experts, urban manager and professors of university aware of urban development and urban planning in the city of Yasouj. Using Simple random sampling, 50 participants were selected and information was collected by researcher-made questionnaire. The formal validity was used to ensure the validity of the questionnaire. Its reliability has been confirmed using combination reliability. To analyze the obtained information, correlation analysis and structural equation modeling using SPSS and Smart PLS software, has been used. The evaluated model of the study had acceptable fitness indices. The structural equation modeling showed that the factors Physical and Spatial (t = 5.33, γ = 0.4), infrastructure and access (t=3.45, γ=0.201), socioeconomic (t = 2.86, γ = 0.15) and environmental (t = 2.14, γ = 0.145) can explain 41% of the changes in the urban smart growth development in Yasuj small scale citiy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart growth
  • Urban development
  • Spatial and physical factors
  • Structural equation
  • Yasouj City