با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان ،

3 کارشناسی گروه بهداشت عمومی، علوم پزشکی زنجان، زنجان ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف برنامه‌ریزی و امکان‌سنجی باغ‌های شفابخش به‌عنوان منظری برنامه‌ریزی‌شده و اثرات آن بر سلامت روان و ترمیم آسیب‌های روحی در شرایط کووید 19 و پس از کووید 19 مطرح گردیده، و بر آشکار بودن اثر شفابخشی سبزینگی در سلامت جسم و روان افراد، به‌خصوص در شرایط شهری مبتلا به بحران کووید 19 تاکید دارد؛ امری که موجی از اختلالات هراس؛ اختلالات وسواسی و اختلالات اضطرابی را در میان اجتماعات بشری رقم‌زده است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تعداد 35 متخصص آشنا با موضوع باغ‌های شفابخش در شهرهای ایران (نمونه‌گیری غیر احتمالی و از نوع نمونه‌گیری زنجیره‌ای) در قالب تکنیک دلفی استفاده گردیده است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که در اختیار متخصصین امر قرار گرفت. با وجود گذشت زمان در تجربه این اپیدمی، هنوز درک فراگیر و عملیاتی در حوزه‌های مختلف علمی و از جمله مدیریت این بحران وجود نداشته و برای اولین‌بار هست که باغ‌های شفابخش به‌عنوان راهکاری در جهت برنامه‌ریزی شهری و مدیریت سلامت روان در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه ضرورت طراحی و بازطراحی باغ شفابخش را بر اساس مؤلفه‌های شفابخشی و اکولوژیکی بالاخص در شرایط بحرانی کووید 19 در باغ هاشمی‌نژاد زنجان به‌عنوان پایلوت نمایان می‌سازد و در صورت نبود برنامه‌ریزی هوشمندانه در زمینه برنامه‌ریزی باغ شفابخش، اختلال روانی ناشی از کووید 19 دستخوش پیامدهای نامناسب و نامطلوب برای آحاد جامعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of General Planning of Healing Garden in Iranian Cities with the Approach of Post-Crisis Mental Disorder Management Pandemic Covid Crisis 19

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD TAGHI heydari 1
  • saeeid moharami 2
  • leyla moieini 3

1 university of zanajan

2 3- PhD Student of Geography and Urban Planning, University zanjan, iran

3 Department of Public Health, Zanjan Medical Sciences, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to plan and feasibility study of healing gardens as a planned landscape and its effects on mental health and repair of mental injuries in coronary and post-coronary conditions, and on the apparent healing effect of greenery on physical and mental health, especially in urban conditions. Covid Crisis 19 emphasizes; Which is a wave of panic disorders; It has shaped obsessive-compulsive disorder and anxiety disorders in human societies. The type of research was applied in terms of purpose and descriptive-analytical method using survey method. The statistical population is 35 experts familiar with the subject of healing gardens in Iranian cities (non-probability sampling and chain sampling) has been used in the form of Delphi technique. The research tool was a researcher-made questionnaire that was provided to experts. Despite the passage of time in the experience of this epidemic, there is still no comprehensive and operational understanding in various scientific fields, including crisis management, and for the first time, healing gardens as a solution for urban planning and mental health management in this study. will be examined. The results of this study show the necessity of designing and redesigning the healing garden based on the healing and ecological components, especially in the critical conditions of Covid 19 in Hasheminejad Garden of Zanjan as a pilot, and in the absence of intelligent planning in healing the garden, Covid 19 will suffer adverse consequences for individuals in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healing Gardens, Corona Pandemic
  • Future Study, Hasheminejad Garden, Zanjan