با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی -دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

چکیده

نابع آب‌وخاک از گذشته‌های دور بدون محدودیت مورداستفاده بشر بوده و این امر بحران‌هایی برای محیط طبیعی ایجاد نموده است. افزایش جمعیت و فشار بر منابع طبیعی، فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاه‌های ساحلی و شبکه‌های ناکافی دفع زباله و فاضلاب سبب به مخاطره انداختن زیست‌بوم نواحی کنار آب شده است.
رودخانه زهره با عبور از میان شهرستان هندیجان کنار آب‌هایی طولانی در میانه شهر ایجاد کرده است ولی عدم سازماندهی، نبود نظارت و برنامه‌ریزی و مدیریت بر کناره آب، وجود ساخت‌وسازهای غیرقانونی، قرارگیری کاربری‌های نامناسب و عدم مدیریت بر آب‌های سطحی، این مکان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
تحقیق حاضر باهدف ارزیابی اکولوژیک کنار آب رودخانه زهره است و به بررسی دو کیلومتر از محدوده کنار‌آب رودخانه زهره که بیشترین ارتباط را با محیط شهری پیرامون خود دارد، می‌پردازد. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق نمونه‌های موفق کنار آب اکولوژیک بررسی شده و پس از استخراج معیارهای ارزیابی اکولوژیک کنارآب، امتیازدهی محدوده کنار آب رودخانه زهره با استفاده از برداشت میدانی انجام شده است و فرایند تبدیل وزن‌دهی معیارها به شاخص‌هایی کمی در قالب مدل وزنی AHP و با استفاده از نرم‌افزارExpert Choice ، انجام گردید و مطابق با نتایج ارزیابی، پیشنهادهای توسعه اکولوژیکی درخور با محدوده موردمطالعه ارائه شده است. توسعه اکولوژیکی این رودخانه علاوه بر بهبود زیست‌بوم منطقه، سبب افزایش کیفیت فضاهای شهری در محدوده بلافصل رودخانه و ایجاد محرک‌های مناسب رشد برای شهر هندیجان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ecological Evaluation of Urban Waterfront Case study: Zohre Riverfront in Hendijan City

نویسندگان [English]

  • behjat mousavi 1
  • mohsen taban 2

1 1- M.A student in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran

2 Assistant Prof in Faculty of Architecture and Urban Planning and Design, Jundishapur University of Technology, Dezful, Iran

چکیده [English]

Water and soil resources have long been used unrestrictedly by human, causing damage and crises to the natural environment. Waterfronts are the natural potentials which their ecological development is of particular importance. Population growth and pressure on natural, soil erosion, shoreline changes, coastal habitat destruction and inadequate waste and sewage disposal networks, and these have put ecosystem of waterfront areas at serious risk.The Zohreh river cross the Hendijan city with long waterfront and beautiful landscapes, but lack of organization, monitoring, planning and management, construction of illegal buildings, Inappropriate uses, and the lack of management of runoff water, contamination of soil from oil resources and Directing sewage to the Zohreh River, exposed these areas to environmental crisis.
The goal of the present study is ecological evaluation of the ecology of Zohreh Riverside and The method used is based on descriptive and analytical practices. In this research, case studies have been analyzed using descriptive approach and the criteria have been extracted as ecological evaluation criterias, and, ecological assessment of the Zohre riverside area is considered based on the field survey. Therefore after extracting the criteria AHP model have been used for converting the weight of the criteria into quantitative indicators, and strategies for ecological development Which reduces the environmental impacts of the study area, are recommended. Ecological development of Zohreh riverfront in addition improving the region's ecology, will increase the quality of urban spaces adjacent to the river and create growth opportunity for the city of Hendijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Evaluation
  • Environmental Crisis
  • Urban Waterfront
  • ZOHRE River
  • Hendijan City