با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گرایش محیط زیست شهری

2 دانشیار گروه جغرافیا ، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، مدرس مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری اردبیل

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر جهت بررسی روند تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان از تصاویر سنجنده‌های ماهواره لندست 5، 7 و 8 به ترتیب متعلق به سال‌های 1366، 1380 و 1393 استفاده شده است. پس از پیش‌پردازش لازم در تصاویر، نقشه‌های کاربری و پوشش اراضی هر سال با روش طبقه‌بندی نظارت شده، در سه کلاس اراضی ساخته شده، بایر و فضای سبز تهیه گردید. در ادامه فرایند طبقه‌بندی مورد صحت سنجی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سال‌های 1366 تا 1380 فضای سبز 55/4 کیلومترمربع کاهش داشته است. همچنین بین سال‌های 1380 تا 1393 مناطق ساخته شده به میزان 39/15 درصد معادل 48/5 کیلومترمربع افزایش و در مقابل فضای سبز 98/1 کیلومترمربع تغییرات کاهشی داشته است. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات طی 27 سال نشان داد که فضای سبز به میزان قابل‌توجهی علیرغم گسترش کالبدی شهر کاهش یافته، به‌طوری‌ که از 4/16 کیلومترمربع در سال 1366 به میزان 87/9 کیلومترمربع در سال 1393 رسیده است. نتایج این تحقیق می‌تواند گام مؤثری در راستای مدیریت بهتر فضای سبز شهری گرگان ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the changes in urban green space of Gorgan City-Iran during 1987 - 2014

نویسندگان [English]

  • sara daz 1
  • Ata Gaffari Ghilandeh 2
  • Ali Azizi 3

1 University of Mohaghegh Ardabili, MA in Geography and urban planning-urban environment

2 Associate Professor, Department of Geography, University of Mohaghegh Ardabil

3 , Ph.D. in Environmental Sciences, Faculty of Environmental, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
In this research, the images of Landsat satellite 5, 7 and 8 which belong to the years of 1987, 2001 and 2014 respectively are used to examine the process of the changes in urban green space of Gorgan City. After doing the necessary pre-processing operations in the images, the maps of land use/cover for each year are provided in three classes including built-up, barren land and green spaces using supervised classification method. The accuracy of the classification process is assessed later. The findings show that the green space has decreased about 4.55 square kilometers during 1987 - 2001. In addition, built areas has increased during the years of 2001 – 2014 at the rate of 15.39% equivalent to 5.48 Km2, while green space has decreased 1.98 square kilometers. The finding resulted from examining the process of changes during the 27 years reveal that green space has decreased significantly despite the physical expansion of the city, so that it has reduced from 16.4 square kilometers in 1987 to 9.87 square kilometers in 2014. The findings of this research can be considered as an effective step towards better management of Gorgan urban green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Green space"
  • "Changes analyzing"
  • "Remote sensing"
  • "Landsat"
  • "Gorgan city"