با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا ن

2 دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصت‌های لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است. با نگاهی کوتاه در مجتمع‌های مسکونی امروز که از تعدادی بلوک‌های خشک، بی‌روح و تکراری تشکیل شده است به راحتی می‌توان دریافت که در پی چهره مجتمع و مردم آن، ملال و رخوت موج می‌زند. از اینرو لزوم توجه به قابلیت‌های محیط به عنوان بستر فعالیت‌های انسانی، در جهت نزدیکتر کردن انسان‌ها به یکدیگر و جبران بخشی از تعاملات اجتماعی از دست رفته جاری در فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی، امری اجتناب‌ناپذیر است. مقاله حاضر به نقش ادراک عناصر طبیعی در افزایش ایجاد حیات جمعی در پیکره سکونت‌گاه‌های شهری به خصوص فضای باز مجتمع‌های مسکونی تأکید دارد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. پژوهش‌گر سعی دارد تا رابطه بین متغیرهای تحقیق را در جامعه آماری سه مجتمع مسکونی در شهر یزد را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه مولفه‌های موثر بر حیات جمعی فضای باز مجتمع‌های مسکونی در سه بعد 1-کالبدی 2-عملکردی 3-معنایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مولفه‌های موثر بر ادراک طبیعت و عناصر طبیعی بر پایه حس بویایی، بینایی، شنوایی، لامسه، محور حرکتی و تصویر ذهنی بررسی شد. در نهایت با توجه به اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها، این نتیجه حاصل گردید که بین میزان فضاهای باز و عمومی، ادراک عناصر طبیعی و قابلیت حیات جمعی مجتمع‌های مسکونی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of the Perception of Natural Elements in Rising Potential of Collective Life in Open Spaces at Residential Complexes, Case Study: Yazd City

نویسندگان [English]

  • mahjabin radaei 1
  • Esmaeil Salehi 2
  • Mahshid Radaei 3

1 Faculty of Environment, University of Tehran

2 School of Environment, College of Engineering ,University of Tehran

3 University of Science and Arts of Yazd

چکیده [English]

Meeting of human’s social requirement and providing of the necessary opportunities for acquisition of social experiences requires presence of physical space and base. By a short glance at today complexes, which are composed of afew trite, spiritless, and redundant blocks, one can easily finds that boredom and monotony rise behind the image of residential complexes and residents. Therefore, the necessity for paying attention to environmental potentials as a context for human activities is inevitable to approach humans closer to each other and to compensate for some part of the lost current social interactions in open spaces at residential complexes. The current paper emphasizes in analysis of the role of natural elements perception in rise of creation of collective life in the body of urban habitats, especially open space at residential complexes. The methodology used is descriptive- analytical and comparative type of survey. Similarly, researcher tries to explore relationship between research variables in statistical society of three residential complexes in Yazd city using spss software.using correlation coefficient. Also effective variables were explored in collective life of open space at residential complexes in three dimensions: physical, Functional ,Conceptual. Likewise, the efficient factors were examined in the natural elements perception based on olfactory, visual, auditory, tactile, and motion-oriented senses and subjective image. Finally, with respect to the collected data and their analysis, it was concluded that there was positive significant relationship among rate of open and public spaces, natural elements perception and collective life of residential complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Life
  • Natural elements perception
  • Environmental Potential
  • Open Spaces
  • Residential Complexes