با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
الگویی جامع در تدوین استراتژی ارتقای مدیریت محیط‌ زیست شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 شهرداری تهران

مریم هاشمی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین‌الدینی؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ رضا ارجمندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 139-154

https://doi.org/10.30473/grup.2023.47322.2394

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نحوه مدیریت محیط ‌زیست شهری در منطقه 22 شهرداری تهران در جهت ارائه الگویی جامع و ارتقای آن می‌باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحلیلی- توصیفی است، برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع داخـلـی و خـارجـی و در مرحله پیمایش، از طریق پرسشنامه از 20 نفر از نخبگان مدیران خبره حوزه مدیریت زیست شهری استفاده شده است. مدل ...  بیشتر