با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز

علیرضا پرویزیان؛ سعید امان پور؛ هاجر احمدی؛ نازنین حاجی پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4454

چکیده
  هدف مطالعه حاضر آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از نرم افزار GIS، در منطقه3 اهواز می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و بوده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع در دسترس گردآوری گردید و  پس از استخراج شاخص‌ها، وزن شاخص‌ها با استفاده از مدل چند متغیره (FAHP) به‌دست آمدند. تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر