با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نظام سکونتگاهی و مسکن
عوامل موثر در تحولات جمعیتی و کالبدی سکونتگاه‎های پیرامون کلان‌شهرها و پیامدهای آن، پژوهش موردی: شهر قرچک

حمید جلالیان؛ اصغر پاشازاده؛ فریوش نامداری

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  مهاجرپذیری و رشد کلان‌شهر‌ها همواره ملازم با دگرگونی‎هایعمده‎ درنواحی پیرامونیآن‌ها  است. کلان‌شهر ملی تهران در دهه‎های اخیر با رشد بالای خود موجب افزایش جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها و روستاهای پیرامونش شده‌ است.هدف اصلی این تحقیق، بررسیو تحلیل عوامل موثر بر تحولات جمعیتی و کالبدی شهر قرچک به‌عنوان یکی از سکونتگاه‌های ...  بیشتر