با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نظام سکونتگاهی و مسکن
نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهر تبریز (مطالعه موردی: ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی تبریز)

علی جهان بینی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ اکبر عبداله زاده طرف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.63253.2689

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی نگرش ساکنین مجتمع‌‌‌های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در 4 مجتمع مسکونی شهر تبریز اجرا شد. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه مورد بررسی ﻣﺠﺘﻤﻊ‌‌‌های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی شهر تبریز، به عنوان نماینده دو مدل مجتمع مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی اثرات پیاده‌راه سازی بر بهبود ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه: پیاده‌راه شهر رشت

حسین شیخ حسنی؛ امیر مرادی فر؛ بهناز پورخداداد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 12-38

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8654

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار اجتماعی برجای مانده از تغییر کارکردهای میادین و معابر بخش مرکزی شهر رشت از محور سواره به محور پیاده‌راه است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی که با استفاده از پیمایش اجرا گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 18 سال شهر رشت بوده است. حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر