با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل توزیع فضایی کاربری های زمین شهری در شهر اهواز مطالعه موردی: منطقه سه

محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2020.49565.2449

چکیده
  یک شهر چیزی جزء مجموع کاربری‌هایش نیست و یکی از اهداف هر برنامه‌ریز شهری، ساماندهی الگوی توزیع کاربری‌های مختلف شهر است. از این رو، این تحقیق با هدف تحلیل فضایی الگوی پراکنش کاربری‌های زمین در منطقۀ سه شهر اهواز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش توصیفی است. مقیاس مطالعه سطوح منطقه، ناحیه و محله را شامل می‌شود. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل ساختار مکانی کاربری‌ها و روابط متقابل آن‌ها بر فرآیندهای بوم‌شناختی دمای سطح زمین، مطالعه موردی: استان گلستان

حمیدرضا کامیاب

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 141-152

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7084

چکیده
  در توسعه پایدار ابعاد کالبدی مناطق انسان­ساخت اهمیت زیادی دارد. این مقاله، به منظور کمّی کردن الگوی رشد مناطق انسان­ ساخت، ارتباط نواحی ساخته شده شهرستان‌های استان گلستان با دمای سطح زمین با استفاده از شش سنجه سیمای سرزمین تعداد لکه، شاخص بزرگ­ترین لکه، شاخص شکل، نزدیک­ترین فاصله اقلیدسی، تجمع و کوهژن مورد بررسی قرار می‌دهد. ...  بیشتر