با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.30473/grup.2020.49565.2449

چکیده

یک شهر چیزی جزء مجموع کاربری‌هایش نیست و یکی از اهداف هر برنامه‌ریز شهری، ساماندهی الگوی توزیع کاربری‌های مختلف شهر است. از این رو، این تحقیق با هدف تحلیل فضایی الگوی پراکنش کاربری‌های زمین در منطقۀ سه شهر اهواز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش توصیفی است. مقیاس مطالعه سطوح منطقه، ناحیه و محله را شامل می‌شود. شیوۀ گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای- اسنادی می‌باشد. برای بررسی تمرکز، تراکم، فشردگی، ترکیب، پیوستگی، پراکندگی، جهت و مرکزیت و خود همبستگی فضایی از شاخص‌های فشردگی، تمرکز هیرشمن- هرفیندال، گسستگی، تنوع سیمپسون، آنتروپی و روش‌های تراکم زمین شاخته شده، تحلیل نزدیکترین همسایه، جهت توزیع و رگرسیون وزنی جغرافیایی در نرم‌افزار ArcGIS استفاده شده است. یافته‌های حاصل از محاسبات نشان داد که سرانۀ موجود کاربری‌ها به میزان 12 مترمربع از سرانۀ استاندارد بیشتر است. ناحیۀ 2 دارای بیشترین تراکم و فشردگی است؛ در حالی‌که ناحیۀ 3 کم‌ترین تراکم و بیشترین پراکندگی را دارد. با وجود این، ناحیۀ 3 از ترکیب، تنوع، تمرکز و پیوستگی بیشتری از کاربری‌ها در مقایسه با سایر نواحی برخوردار است. توزیع 46 درصد از کاربری‌ها به-صورت بسیار خوشه‌ای بوده است. جهت‌گیری کاربری‌ها در مرکز منطقه مطلوب بوده و این جهت‌گیری موجب جذب جمعیت در مرکز منطقه شده است. نتیجه این که نواحی منطقۀ سه شهر اهواز در شاخص‌های توزیع کاربری‌های زمین در سطوح متفاوتی قرار دارند و از این نظر نیازمند ایجاد طرح ساماندهی کاربری اراضی محلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Spatial Distribution of Urban Land Uses in Ahvaz City Case Study: District Three

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan yazdani
  • sahar hassanpour

University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

this study aimed to spatially analyze the pattern of land use distribution in District Three of Ahvaz City. This study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive method. This study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. Study Scale includes the study of area, district and neighborhood levels. The method of data collection is document-libraries. To investigate the concentration, density, compactness, composition, continuity, dispersion, orientation and centrality and spatial autocorrelation of compression indices, Hirschman-Herfindahl concentration, Fragmentation, Simpson Diversity index, entropy and Land built density, Nearest Neighbor Analysis, Was used for geographic weight distribution and regression methods in ArcGIS software. The results of the calculations showed that the existing per capita of the land uses is 12 Square meters more than the standard per capita. Zone 2 has the highest density and compaction, while Zone 3 has the lowest density and highest dispersion. However, Zone 3 has more compactness, diversity, concentration and consistency of land uses than other Zones. The distribution of 46% of the land uses was very clustered. The orientation of land uses in the center of the region is desirable and this orientation has attracted population in the center of the region. As a result, the areas of Ahwaz's three District are at different levels in the land use distribution indices, and thus require a local land use planning plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • Distribution pattern
  • Land use
  • Geographic information system
  • Ahvaz city