با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله با استفاده از روش ماتریس RIAM

رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ محمدجواد امیری؛ لعبت زبردست

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2020.38464.2098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس RIAM انجام گردید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با مرور گزارش ارزیابی پروژه، مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش 8840 نفر جمعیت شهر چاف و چمخاله در سال ...  بیشتر