با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
ارزیابی اکولوژیک کنارآب شهری پژوهش موردی: کنارآب رودخانه زهره در شهر هندیجان

بهجت موسوی؛ محسن تابان

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31) ، تیر 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44253.2277

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اکولوژیک کنار آب رودخانه زهره، به بررسی دو کیلومتر از محدوده کنارآب که بیش‌ترین ارتباط با محیط شهری پیرامون دارد، اجرا گردید. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق نمونه‌های موفق کنارآب اکولوژیک بررسی شده و پس از استخراج معیارهای ارزیابی اکولوژیک کنارآب، امتیازدهی محدوده با استفاده ...  بیشتر