با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج

علی شماعی؛ شایسته نازنین‌پوری

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/grup.2022.35171.1971

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج می باشد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. در این پژوهش4 متغیر اصلی و بیش از 42 شاخص عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری درزمینه­های اجتماعی- اقتصادی، کالبدی شهر سنندج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و برای تجزیه ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن در مناطق شهری اصفهان

امیر زاهدی یگانه؛ احمد خادم الحسینی؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 49-62

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص‌های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان می‌باشد. روش تحقیق تحلیلی – مقایسه ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق 15گانه شهرداری اصفهان بوده‌اند. جهت تحلیل داده‌های به دست آمده، از ...  بیشتر

بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر شهرهای واقع در حوضه ی آن

بتول زینالی؛ صیاد اصغری سراسکانرود

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 103-116

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه، هم‌چنین تعیین عوامل اصلی کاهش آب این دریاچه با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل مولفه‌های اصلی در بین عوامل مورد مطالعه و تاثیر آن بر شهر­های اطراف می‌باشد. برای این مننظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست و هم‌چنین داده‌های 29 متغیر شامل داده­های اقلیمی و دبی ماهانه کل حوضه ...  بیشتر