با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سنجش و سطح بندی مناطق روستایی استان های ایران براساس شاخص های اشتغال

محمدرضا بسحاق؛ داود جمینی؛ احمد تقدیسی

دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 105-118

چکیده
  یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود در مناطق روستایی عصرحاضر مسئله اشتغال می باشد و امروزه اشتغال تنها یک امتیاز پر منزلت نیست بلکه یک ضرورت برای بقاست که اهمیت و نقش اساسی در مهاجرت های روستا- شهری و تعادل های منطقه ای ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی و سطح بندی مناطق روستایی استان های کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال ...  بیشتر