با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سنجش از دور
مقایسه کارآیی توابع پیکسل پایه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و عملگرهای فازی شئ گرا در استخراج اراضی ساخته شده شهری همدان

علیرضا همایونفر؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مصطفی موسی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2024.67682.2778

چکیده
  هدف از این تحقیق، مقایسه کارآیی توابع کرنل پیکسل پایۀ الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و عملگرهای فازی شئ‌گرا در استخراج اراضی ساخته شده شهری همدان می‌باشد. برای این منظور از تصویر چند طیفی دارای قدرت تفکیک مکانی 10 متر ماهواره سنتینل 2 استفاده شده است. از نرم افزار ENVI جهت عملیات پیش پردازش تصویر و همچنین طبقه‌بندی پیکسل پایه و از نرم ...  بیشتر

محیط زیست شهری
تحلیل تأثیر ساختار مرکز محله‌های بومی بر آسایش حرارتی کاربران آن نمونه موردی : فضاهای باز بومی محله‌ای شهر همدان

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی؛ اصغر سیف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2024.45772.2335

چکیده
  مرکز محلات بومی شهر همدان که در اصطلاح به «فضای چمن» مشهورند، در سرمای شدید زمستان؛ پاییز و بهار بادخیز و تابستان‌های گرم با تابش شدید خورشید، شرایط آسایشی را برای اهالی فراهم می‌سازند و امکان حضور، برقراری تعاملات اجتماعی و دسترسی به خدمات تجاری، مذهبی، فرهنگی و بهداشتی پیرامونی را میسر می‌کنند. هدف پژوهش کشف رابطه همبستگی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل سرزندگی کالبدی فضایی بازار سنتی شهر همدان مورد مطالعه: سرای میرزا کاظم و گلشن

سمیه هاتفی شجاع؛ علی اکبری؛ مهتا تاری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2023.44510.2293

چکیده
  همدان با سابقه دیرینه در شهرسازی ایران، دارای بازاری نسبتاً بزرگ و درخور توجهی است که در مرکز بافت سنتی شهر واقع گردیده است. با توجه به اهمیت کلیت در معماری و خلق فضاهای شهری زنده و بامعنا نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر به بررسی و شناخت الگوی ساختارهای زنده می‌پردازد. پرداختن به چگونگی خلق فضاهای شهری زنده با کلیتی یکپارچه ضرورت ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش مؤلفه‌های کیفی مؤثر بر امنیت معابر شهری، مطالعه موردی: معابر مرکزی شهر همدان

سمیه هاتفی شجاع

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 30) ، خرداد 1402، ، صفحه 83-98

https://doi.org/10.30473/grup.2019.39791.2142

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر سنجش مؤلفه‌های کیفی مؤثر بر امنیت معابر شهری در معابر مرکزی شهر همدان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است. جهت گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری مغازه‌داران و عابرین حاضر در محدوده بودند که با توجه نامعین ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل تاثیرگذاری محورهای عملکردی- ساختاری تردد بر الگوهای سفر، مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان

یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ هادی رضایی راد

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 75-90

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری ویژگی‌های محیطی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _ تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی(شریعتی, میرزاده عشقی, سعیدیه) در منطقه یک شهر همدان با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب ...  بیشتر