با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیای طبیعی
تحلیل کاربری اراضی و اثرات آن بر تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

صیاد اصغری؛ مهدی فعال نذیری

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 34) ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/grup.2020.49570.2448

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین و خودهمبستگی فضایی با استفاده از شاخص موران و لکه‌های داغ جزیره حرارتی شهرستان کرج پرداخته‌شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست و سنجنده های (TM-OLI) سال‌های 2000 - 2018 استفاده شد. ابتدا تصاویر مربوطه اخذ و پیش‌پردازش‌های لازم اعمال شد. سپس طبقه‌بندی با استفاده از روش ...  بیشتر

آب و هوا شناسی
تحلیل شاخص‌های خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل

وحید صفریان زنگیر؛ برومند صلاحی؛ رقیه ملکی مرشت؛ محمدکیا کیانیان

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7476

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل شاخص‌‌های خشکسالی بارش برای پیش‌بینی و کاهش اثرات منفی آن در استان اردبیل بوده است که از نظر نوع تحقیق، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می‌‌گردد. داده‌ها با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد. بر همین اساس، اطلاعات میانگین بارندگی و میانگین دما به‌صورت ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک اردبیل، گرمی، پارس‌آباد، ...  بیشتر