با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آب و هوا شناسی
تحلیل شاخص‌های خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل

وحید صفریان زنگیر؛ برومند صلاحی؛ رقیه ملکی مرشت؛ محمدکیا کیانیان

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7476

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل شاخص‌‌های خشکسالی بارش برای پیش‌بینی و کاهش اثرات منفی آن در استان اردبیل بوده است که از نظر نوع تحقیق، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می‌‌گردد. داده‌ها با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد. بر همین اساس، اطلاعات میانگین بارندگی و میانگین دما به‌صورت ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک اردبیل، گرمی، پارس‌آباد، ...  بیشتر