با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین و خودهمبستگی فضایی با استفاده از شاخص موران و لکه‌های داغ جزیره حرارتی شهرستان کرج پرداخته‌شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست و سنجنده های (TM-OLI) سال‌های 2000 - 2018 استفاده شد. ابتدا تصاویر مربوطه اخذ و پیش‌پردازش‌های لازم اعمال شد. سپس طبقه‌بندی با استفاده از روش شیءگرا و الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی صورت گرفت و دمای سطح زمین با الگوریتم‌های پنجره مجزا و تک باندی استخراج شد. نتایج نشان داد که زمین‌ بایر در سال 2000 و 2018 به ترتیب با مقادیر 46 - 44 (درجه سانتی‌گراد)، دارای بیشترین دما می‌باشند که منـاطق بایر حاشیه شهر به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی، ظرفیت بالای جذب گرما توسط خاک لخت، دمـای سـطح زمـین بالایی را دارا می‌باشند و کاربری مناطق آبی در سال 2000 و 2018 به ترتیب مقادیر 38 - 25 (درجه سانتی‌گراد) را به خود اختصاص داده‌اند که آب گرمای بیشتری را دفع و دارای دمای پایین‌تری می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد رابطه قوی بین کاربری اراضی و دما وجود دارد. سپس نتایج حاصل از تحلیل خودهمبستگی فضایی با شاخص‌های موران جهانی نشان داد که داده‌های دمای سطح زمین شهرستان کرج دارای ساختار فضایی بوده و به شکل خوشه‌ای توزیع‌شده است. درنهایت با استفاده از شاخص تحلیل لکه‌های داغ خوشه‌های گرم و سرد دمای سطح زمین شهرستان کرج استخراج شد. تحلیل لکه‌های داغ تأییدی آشکار بر متمرکز شدن و خوشه‌ای شدن دمای سطح زمین شهرستان کرج در فضا با افزایش دوره زمانی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Land use analysis and its impact on permitted land area (Case Study: Karaj City)

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari saraskanroud 1
  • mehdi Faal Naziri 2

1 Professor Department of Geomorghology,, University,of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran.

2 PH.d student, Department of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

in this study, the effects of land use changes with surface temperature of karaj cityand spatial autocorrelation have been discussed using the moran index. for this purpose, landsat OLI- TM satellite imagery has been used in 2000 and 2018. first, the images were taken and the required images were applied. then classification using object orinted method and nearest neighbor algorithm was developed and the earth surface temperature was extracted with split window algorithm (imagery). The results showed that the arid land has the highest temperature in 2000 and 2018, respectively, due to the lack of vegetation, the high capacity of absorption of heat by barren soil, and the use of blue zones in 2000 and 2018 respectively, has a temperature of 38 - 25 (° C), which is دفع and has lower heat temperatures. also, the results showed strong relationship between land use and temperature. finally, the hot and cold clusters of karaj city heat islands were extracted using the hot spots analysis index (hotspot). Space autocorrelation analysis with global Moran's indices showed that the Earth's surface temperature was cluster - like. the analysis of hot spots confirmed the focus and cluster of the heat islands of karaj city in space with increasing periods of time.
Keywords

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landsat imagery
  • object-oriented classification
  • land use
  • land surface temperature
  • Space correlated