با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 دکترای آب و هواشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شبیه‌سازی و پیش‌بینی دمای حداکثر و امواج گرمایی شهر ارومیه طی سال‌های 2050-2020 به منظور پیش آگاهی و مقابله با آثار منفی ناشی از افزایش ناگهانی دما در این شهر بود که با استفاده از نرم افزار SDSM و مدل CanESM2 شبیه‌سازی و تحت مناسب ترین سناریوی RCP برای 31 سال آتی پیش‌بینی شد. بدین منظور ، داده‌های حداکثر دمای روزانه‌ی ایستگاه ارومیه از سال 2005-1961 به عنوان نماینده‌ی سایر ایستگاه‌های استان آذربایجان غربی از سازمان هواشناسی کشور اخذ و پیش‌بینی انجام شد. نوآوری پژوهش حاضر، استفاده از کم خطاترین سناریوی RCP برای پیش‌بینی دقیق‌تر بود. طبق نتایج حاصل، سناریوی 5/8RCP به عنوان کم خطاترین سناریو جهت پیش‌بینی انتخاب شد و یافته‌ها نشان دادند که میانگین حداکثر دما در ایستگاه ارومیه از اواخر زمستان تا اواخر بهار نسبت به دوره‌ی پایه کاهش و در اواسط تابستان افزایش جزئی خواهد داشت. در مجموع طی سال‌های 2050-2020 شاهد روند افزایشی محسوس حداکثر دمای شهر ارومیه خواهیم بود. براساس نتایج اعمال شاخص بالدی، امواج گرمایی این شهر کوتاه مدت و حداکثر چهار روزه خواهد بود. بیشترین فراوانی امواج گرمایی مربوط به امواج یک روزه بود که روند افزایشی جزئی داشت ولی امواج گرمایی دو، سه و چهار روزه روند کاهشی نشان دادند. در مجموع، احتمال رخ داد امواج گرمایی کوتاه مدت، بیشتر از امواج گرمایی بلند مدت است. همچنین از آنجا که امواج گرمایی شناسایی شده اغلب در پاییز و زمستان بیشترین فراوانی را نشان دادند، لذا احتمال وقوع این مخاطره در فصول سرد بیشتر از فصول گرم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

simulation and forecasting of maximum temperature and heat waves in Urmia city

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Maleki Meresht 1
  • Majid Rezaei Banafsheh Daragh 2
  • Behrooz Sobhani 3
  • Masood Moradi 4

1 Department of Natural Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran.

2 2- Professor, Department of Natural Geography, Climatology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.

3 Department of Natural Geography, Climatology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

4 Ph.D. of Climatology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is simulation and forecasting of maximum temperature and heat waves in Urmia city from 2020 to 2050 in order to predict and reduce the negative effects of a sudden increase in temperature, which is simulated using SDSM software and CanESM2 model And is predicted using the most appropriate RCP scenario for the next 31 years. For this purpose, the maximum daily temperature data of Urmia from 1961 to 2005 were obtained from the Meteorological Organization and forecasted. The innovation of this study is using the least error RCP scenario for more accurate prediction. According to the results, RCP 8.5 scenario was selected as the least error scenario for forecasting. According to the results the average maximum temperature in Urmia will decrease from late winter to late spring compared to the base period and in mid-summer there will be a slight increase. In general, during the years 2050-2020, the maximum temperature trend of Urmia will be increasing. According to the results of the Baldi index, The heat waves will be short and maximum four days. One-day heat waves will have the highest frequency and will have a slight upward trend, Two, three and four day heat waves will have a decreasing trend. In general, short-term heat waves are more likely to occur than long-term heat waves. Also, since the detected heat waves often showed the highest frequency in autumn and winter, so the probability of this hazard occurring in cold seasons is higher than warm seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat waves
  • Urmia city
  • Baldi Index
  • SDSM
  • CanESM2