با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه، جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه، جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شبیه‌سازی و پیش­بینی دمای ‌حد ‌بیش‌تر و امواج گرمایی شهر ارومیه طی سال­های 2050-2020 به‌منظور پیش‌آگاهی و کاهش آثار منفی ناشی از افزایش ناگهانی دما در این شهر است که با استفاده از نرم‌افزار SDSM و مدل CanESM2 شبیه‌سازی و تحت مناسب‌ترین سناریوی RCP برای 31 سال آتی پیش­بینی گردید. بدین منظور ، داده­های ‌حد ‌بیش‌تر دمای روزانه­ ایستگاه ارومیه از سال 2005-1961 به‌عنوان نماینده­ سایر ایستگاه­های استان آذربایجان غربی از سازمان هواشناسی کشور دریافت و پیش­بینی انجام شد. نوآوری پژوهش حاضر، استفاده از کم خطاترین سناریوی‌ RCP برای پیش­بینی دقیق­تر می­باشد. طبق نتایج حاصل، سناریوی 5/8RCP‌ به‌عنوان کم خطاترین سناریو جهت پیش­بینی انتخاب شد و یافته­ها نشان دادند که میانگین ‌حد ‌بیش‌تر دما‌ در‌ ایستگاه ارومیه از اواخر زمستان تا اواخر بهار نسبت به دوره­ پایه کاهش و در اواسط تابستان افزایش جزئی خواهد داشت. در مجموع طی سال­های 2050-2020 شاهد روند افزایشی محسوس ‌حد ‌بیش‌تر دمای شهر ارومیه خواهیم بود. براساس نتایج اعمال شاخص بالدی، امواج گرمایی این شهر کوتاه‌مدت و ‌حد ‌بیش‌تر چهار روزه خواهد بود. ‌بیش‌ترین فراوانی امواج گرمایی مربوط به امواج یک روزه بود که روند افزایشی جزئی داشت ولی امواج گرمایی دو، سه و چهار روزه روند کاهشی نشان دادند. در مجموع، احتمال رخداد امواج گرمایی کوتاه‌مدت، ‌بیش‌تر از امواج گرمایی بلندمدت است. همچنین از آنجا که امواج گرمایی شناسایی شده اغلب در پاییز و زمستان ‌بیش‌ترین فراوانی را نشان دادند، لذا احتمال وقوع این مخاطره در فصول سرد ‌بیش‌تر از فصول گرم‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation and Forecasting of Maximum Temperature and Heat Waves in Urmia City

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Maleki Meresht 1
  • Majid Rezaei Banafsheh Daragh 2
  • Behrooz Sobhani 3
  • Masood Moradi 4

1 Ph.D, Department of Natural Geography, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Professor, Department of Natural Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran.

3 Professor, Department of Natural Geography, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

4 Ph.D, Department of Natural Geography, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is simulation and forecasting of maximum temperature and heat waves in Urmia city from 2020 to 2050 in order to predict and reduce the negative effects of a sudden increase in temperature, which is simulated using SDSM software and CanESM2 model And is predicted using the most appropriate RCP scenario for the next 31 years. For this purpose, the maximum daily temperature data of Urmia from 1961 to 2005 were obtained from the Meteorological Organization and forecasted. The innovation of this study is using the least error RCP scenario for more accurate prediction. According to the results, RCP 8.5 scenario was selected as the least error scenario for forecasting. According to the results the average maximum temperature in Urmia will decrease from late winter to late spring compared to the base period and in mid-summer there will be a slight increase. In general, during the years 2020-2050, the maximum temperature trend of Urmia will be increasing. According to the results of the Baldi index, The heat waves will be short and maximum four days. One-day heat waves will have the highest frequency and will have a slight upward trend, Two, three and four day heat waves will have a decreasing trend. In general, short-term heat waves are more likely to occur than long-term heat waves. Also, since the detected heat waves often showed the highest frequency in autumn and winter, so the probability of this hazard occurring in cold seasons is higher than warm seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat Waves
  • SDSM
  • CanESM2
  • Urmia