با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استایار، گروه معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

همدان با سابقه دیرینه در شهرسازی ایران، دارای بازاری نسبتاً بزرگ و درخور توجهی است که در مرکز بافت سنتی شهر واقع گردیده است. با توجه به اهمیت کلیت در معماری و خلق فضاهای شهری زنده و بامعنا نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر به بررسی و شناخت الگوی ساختارهای زنده می‌پردازد. پرداختن به چگونگی خلق فضاهای شهری زنده با کلیتی یکپارچه ضرورت معماری و شهرسازی امروز است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی سرزندگی کالبدی بازار سنتی همدان بر اساس نظریه مراکز زنده الکساندر است. پرسشهای این پژوهش عبارتند از: 1- ساختار کالبدی بازار سنتی همدان به چه میزان بر نظریه مراکز زنده کریستوفر الکساندر منطبق است؟2 -مقایسه ساختار کالبدی دو سرا بر اساس نظریه الکساندر چگونه است؟جامعه آماری پژوهش بافت بازار سنتی شهر همدان و نمونه‌های انتخاب شده دو سرای گلشن و میرزا کاظم هستند که با هدف ارزیابی و روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کیفی صورت گرفته است. روش گردآوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی است و شاخص‌های آن با توجه به مفاهیم کلیت یکپارچه و مراکز نیرومند در قالب 15 خصلت به‌هم‌پیوسته نظریه مراکز زنده می‌باشد. نتایج پژوهش مؤید این است که بازار سنتی همدان بر خصلت‌های این نظریه منطبق است و سرای گلشن با دارا بودن بیشترین تقارن، تضاد، پژواک و جدایی‌ناپذیری از حیات کالبدی بیشتری نسبت به سرای میرزا کاظم برخوردار است. مقایسه ساختار هندسی سراها و پانزده خصلت از الگوی ساختارهای زنده الکساندر نشان می‌دهد نقش خصلت‌های مراکز نیرومند، تکرار متناوب، تضاد، جدایی‌ناپذیری، فضای خالی و مرزها در ساختار کالبدی سراها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The analysis of the traditional bazaar of Hamedan based on the theory of living centers of Christopher Alexander Case study: Mirza Kazem and Golshan saraa

نویسندگان [English]

  • somayeh hatefi shojae 1
  • Ali Akbari 2
  • Mahta Tari 3

1 Lecturer, Department of Architecture, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor ,Department of Architecture, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor ,Department of Architecture, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Hamedan has a long history in the urbanization of Iran, has a relatively large and worthwhile bazaar place in the center of the traditional texture of the city.Considering the Importance of the Whole of architecture and the creation of living and living spaces, Christopher Alexander's living centers theory explores the pattern of living . Addressing how to create living urban spaces is an Integrated whole of the need for today's architecture and urbanization. The purpose of this research is to compare the physical vitality of traditional Hamedan bazaar based on the theory of Alexander's living centers. The questions of this research are: What is the physical structure of the traditional Hamdan bazaar consistent with Alexander's theory? What are the comparisons of the studied cases based on Alexander's theory? The Statistical Society of the research is the traditional bazaar of Hamedan city and selected samples of Golshan and Mirza Kazem saraa with the aim of evaluating and analyzing the descriptive method with qualitative approach. The method of data collection is a library and field research, and its indicators are integrated with the concepts of integrated universality and strong centers in the form of 15 interrelated features of the theory of living centers. The results of the research confirm that the traditional Hamedan bazaar is consistent with the characteristics of this theory, and Golshan's camp has the highest symmetry, contradiction, echo, and integrity of the physical life of Mirza Kazem. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitality
  • physical Spatial
  • traditional bazaar
  • theory of Christopher Alexander
  • Hamedan
  • Mirza Kazem saraa
  • Golshan saraa