با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت شکل دهنده شهر‌ها دارای حساسیت‌های ویژه‌ای در ادراک مناطق جرم‌خیز شهری در مقایسه با مران از خود نشان می‌دهند و همین امر لزوم پرداختن به مسئله امنیت زنان و عوامل مخل آن در سطح فضاهای شهری را تبیین می‌نماید. در این پژوهش این موضوع در سطح یک پارک‌ شهری به عنوان یک نمونه از فضاهای باز شهری مورد بررسی قرار می‌گیرد. راهبرد تحقیق در این پژوهش مشتمل بر ترکیب دو روش کمی و کیفی است و گردآوری اطلاعات در این خصوص از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری ذهنی صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعه عوامل موثر بر احساس ناامنی زنان در سطح پارک‌های شهری درذیل چهار شاخص کالبدی، کارکردی، اجتماعی و ادراکی–بصری قابل دسته‌بندی هستند. این عوامل شامل مواردی چون میزان تراکم پوشش گیاهی، وجود فضاهای فرعی و پرت، تفکیک قلمرویی، وجود علائم و نشانه‌ها، شبانه‌روزی بودن کاربری‌ها، مکانیابی مناسب ورودی و خروجی، امکان مسیریابی مناسب در فضا، مراقبت مصنوعی، شهرت (خوشنامی یا بدنامی) یک فضا، تسلط پذیری جنسیتی در بخش‌هایی از پارک، ارتباط بصری با نقاط مختلف پارک، نورپردازی مناسب در شب، روشنایی و وضوح فضا در ذهن افراد و نیز وجود امنیت فیزیکی در پارک هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Spatial Structure of Urban Parks in terms of Crime Potential for Women Case Study: Azadi Park in Shiraz

چکیده [English]

Women make up almost half of the population living in cities. However, the issue of securing these segments at the community level is always a major challenge for architects and urban planners. One of the urban places that are used by urban dwellers in urban areas is the city's urban parks. Therefore, the present study aimed at identifying factors affecting women's insecurity in urban parks, seeking solutions to this problem and improving the conditions of such places. The results show that the effective factors in women's unsafe feeling in urban parks are categorized into, physical, Functional, social and perceptual-visual indicators. These factors includes vegetation density, spatial diversity, existence of extraneous and peripheral spaces, division of territory, proper furniture layout, being 24 hours use, proper entrance and exit location, proper routing in space, artificial care, the fame of a space, gender domination in parts of the park, visual communication with different parts of the park, proper lighting at night, brightness and clarity of space in the minds of people and the existence of physical safety in the park. The above items are a set of factors that can affect women's sense of security or insecurity towards the city park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • crime
  • women
  • urban parks
  • Azadi Park in Shiraz