با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف این پژوهش؛ بررسی نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه بر ابعاد توسعه پایدار شهری می‌باشد. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار‌ (SPSS) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای ساکن در شهر میرجاوه می‌باشد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (324) نفر تعیین شد. بررسی ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شهری (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی) به صورت مجزا در ارتباط با نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه از نوآوری‌های این پژوهش می‌باشد. نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد، رابطه معناداری و مثبت بین توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر میرجاوه و نقش اقتصادی کریدور مرزی وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که اقتصادی کریدور مرزی به صورت معناداری توسعه کالبدی را پیش‌بینی می‌کند. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای، بیانگر میزان کم نقش اقتصادی کریدور‌ مرزی در توسعه زیست-محیطی شهر میرجاوه می‌باشد. در نهایت جهت بررسی تفاوت معناداری بین نقش اقتصادی کریدور مرزی در ابعاد توسعه از روند آماری تحلیل واریانس و با کمک مدل خطی عمومی تک متغیره، استفاده گردید، نتایج نشان داد که نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی در بعد اجتماعی و زیست‌محیطی دارای اختلاف معنی‌داری می-باشد. نتیجه‌گیری کلی پژوهش نشان از تاثیر نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه بر ابعاد توسعه (اقتصادی، اجتماعی و کالبدی)، دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Economic Role of Border Corridors on Sustainable Urban Development Dimensions (Case Study: Mirjaveh City)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Allah Rigi 1
  • Mahmoud Reza Anvari 1
  • Masoumeh Hafez Rezazadeh 2

1 Department of Geography and urban planning, Zahedan branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Department of Geography and urban planning, Zahedan branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to; Study the Economic Role of Mirjaveh Border Corridors on Sustainable Urban Development Dimensions.This research is descriptive-analytic in terms of method and nature, and in terms of purpose it is an applied research.SPSS software was used to analyze the data.The statistical population of the present study is the households living in Mirjaveh city, and the sample size was determined using Cochran's formula 324 people.Investigating the four dimensions of sustainable urban development(economic, social, physical and environmental)separately in relation to the economic role of Mirjaveh border corridor is one of the innovations of this research. The results of chi square test showed that there is a significant and positive relationship between the economic and social development of Mirjaveh city and the economic role of the border corridor.The results of the multiple regression test showed that the economy of the border corridor significantly predicts physical development.The results of the one-sample T-test indicate the low economic role of the border corridor in the environmental development of Mirjaveh city.Finally, in order to investigate the significant difference between the economic role of the border corridor in terms of development, the statistical process of analysis of variance was used with the help of the general linear model, The results showed that the economic role of border corridors in the social and environmental dimension has a significant difference.The general conclusion of the research shows the impact of the economic role of Mirjaveh border corridor on the dimensions of development(economic, social and physical).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Economy
  • Border Corridors
  • Border Residents
  • Sustainable Urban Development
  • Mirjaveh